Quyết định số 2101-QĐ/HVCTKV I về việc ban hành Quy định văn hóa công sở tại Học viện Chính trị khu vực I

12/10/2020 03:59 PM


Quyết định số 2101-QĐ/HVCTKV I ngày 12/10/2020 về việc ban hành Quy định văn hóa công sở tại Học viện Chính trị khu vực I.

File đính kèm

Ban Tổ chức - Cán bộ

Nội dung trong tệp đính kèm