Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm cán bộ

24/06/2020 08:39 AM


File đính kèm

hcma.vn

Nội dung trong tệp đính kèm