Thông báo về việc quy định nơi gửi xe máy và điểm đỗ xe ô tô tại Học viện Chính trị khu vực I

11/09/2015 07:54 AM


Thông báo số 2022/TB-HVCTKV I ngày 09/9/2015 của Giám đốc Học viện về việc quy định nơi gửi xe máy và điểm đỗ xe ô tô tại Học viện Chính trị khu vực I...