Nội quy bạn đọc tại Trung tâm Thông tin khoa học

11/09/2015 07:07 AM


Quyết định số 2025/QĐ-HVCTKV I ngày 09/9/2015 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về việc Ban hành Nội quy bạn đọc tại Trung tâm Thông tin khoa học...

 

Tải về Nội quy bạn đọc tại Trung tâm thông tin khoa học tại đây