Quy định số: 1714 / HVCTKV I-KH Cấu trúc biên soạn đề cương các học phần môn học

10/11/2014 03:04 AM


Để thống nhất về quy định cấu trúc biên soạn đề cương học phần các môn học thuộc chương trình đào tạo đại học chính trị văn bằng 2...

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

Số: 1714 / HVCTKV I-KH

V/v: Quy định cấu trúc biên soạn

đề cương các học phần môn học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

         Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2014

 

QUY ĐỊNH

CẤU TRÚC BIÊN SOẠN ĐỀ CƯƠNG CÁC HỌC PHẦN MÔN HỌC

 

Để thống nhất về quy định cấu trúc biên soạn đề cương học phần các môn học thuộc chương trình đào tạo đại học chính trị văn bằng 2, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I yêu cầu các chủ biên hoàn thiện môn học theo cấu trúc sau:

1. Thông tin chung

- Tên học phần:

- Mã số:

- Số tín chỉ:

- Học phần tiên quyết:

- Khoa/bộ môn quản lý:

2. Mô tả môn học

3. Mục tiêu môn học

4. Nội dung

5. Tài liệu kham khảo

6. Đánh giá

6.1. Thang điểm đánh giá

6.2. Các hoạt động đánh giá

Sau khi hoàn chỉnh môn học xin gửi file điện tử theo địa chỉ email: hueqlkhgmail.com trước ngày 05/11/2014 (Thứ Tư).

Đề nghị các chủ biên triển khai thực hiện theo đúng mẫu quy định.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Website Học viện;

- Lưu: VT, Ban QLKH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

Đậu Tuấn Nam

 

Ban Quản lý khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 1053
  • Tháng hiện tại: 63619
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970