Phiếu trình ký văn bản

21/10/2014 02:14 AM


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

ĐƠN VỊ TRÌNH KÝ:..................................................

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

 

              Hà Nội, ngày........tháng........năm .......

 

PHIẾU TRÌNH KÝ VĂN BẢN

Kính gửi: Đ/c ................................... (ghi rõ tên đồng chí trong Ban Giám đốc ký duyệt văn bản)

 

I- PHẦN GHI DÀNH CHO ĐƠN VỊ TRÌNH KÝ

1. Tóm tắt nội dung văn bản (đánh máy vi tính):

2. Hồ sơ kèm theo (đánh máy vi tính):

 

 

 

(Phần này do người soạn thảo trình ký tóm tắt những căn cứ soạn thảo văn bản, đề xuất phương án và chịu trách nhiệm đầu tiên về nội dung văn bản. Thủ trưởng đơn vị xem xét, ký khi đồng ý với nội dung văn bản hoặc yêu cầu người soạn thảo trình ký sửa chữa trước khi chuyển đến Văn phòng Học viện)  

 

Người soạn thảo trình ký

(ký, ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm)

Thủ trưởng đơn vị trình ký

(ký, ghi rõ họ tên, ngày,

tháng, năm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

(BỘ PHẬN PHÁP CHẾ)

(ký, ghi rõ họ tên,  ngày, tháng, năm)

 

 

 

 

 

 

III- Ý KIẾN CỦA GIÁM ĐỐC HOẶC PHÓ GIÁM ĐỐC ĐƯỢC GIÁM ĐỐC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ ngày, tháng, năm)

 

 

 

 

 

 

 

- Phiếu trình ký được sử dụng cho tất các loại văn bản, hóa đơn, chứng từ trình lãnh đạo giải quyết.

- Bản gốc phiếu trình ký được lưu trữ tại Văn phòng – Tổng hợp để làm cơ sở cho theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện.

- Bản sao phiếu trình ký được chuyển đến thủ trưởng đơn vị trình ký để biết và tổ chức thực hiện khi có ý kiến của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc.

 

Mẫu trình ký: 

  • Đang truy cập:42
  • Hôm nay: 879
  • Tháng hiện tại: 50786
  • Tổng lượt truy cập: 176359
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970