Phiếu đăng ký xe

21/10/2014 02:06 AM


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

PHIẾU ĐĂNG KÝ XE

-----

Đơn vị:.......................................................................................................................................................................................

Xin đăng ký loại xe: .................................................................................................................................................................

Nội dung công tác: ...................................................................................................................................................................

Số lượng người đi: ...................................................................................................................................................................

Thời gian sử dụng: ....................................................................................................................................................................

Thời gian và địa điểm xuất phát: .............................................................................................................................................

Nơi đến công tác: ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Dự kiến đường dài:................... km  x ................. = ................. km

                                                                           Hà Nội, ngày      tháng     năm 20      

BAN GIÁM ĐỐC DUYỆT

TRƯỞNG PHÒNG XE MÁY

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

 

Mẫu Phiếu đăng ký xe:  load/9cfyeexvwd19la6