Thông báo số 524/TB-HVCTKV I Kết luận của cuộc họp Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện ngày 02 tháng 4 năm 2015

31/08/2017 02:14 AM


Ngày 02 tháng 4 năm 2015 tại Hội trường 701, nhà A5, Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị khu vực I đã họp bàn thông qua các nội dung sau...