Hướng dẫn chi tiết kế hoạch tổ chức thao giảng cấp Học viện năm 2015

31/08/2017 02:13 AM


Góp phần chuẩn hóa hồ sơ, giáo án, quy trình, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...