Công văn số 636/HVCTKV I thực hiện Hợp đồng đào tạo các lớp CCLLCT hệ không tập trung

31/08/2017 02:08 AM


Năm 2014, Học viện thực hiện đào tạo theo khung chương trình CCLLCT mới với nhiều yêu cầu về tổ chức và quản lý đào tạo, đảm bảo chất lượng đào tạo...