Thông báo số 345/TB-HVCTKV I về việc các đơn vị, các lớp thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

31/08/2017 02:11 AM


Thực hiện công tác và học tập theo kế hoạch ngay sau kỳ nghỉ Tết, chấp hành kỷ luật lao động, kỷ luật học tập...