Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2015

31/08/2017 02:09 AM


Thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2015 (kể cả ngày thứ 7, chủ nhật) là 04 ngày, từ ngày 01/01/2015 đến ngày 04/01/2015...

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Dương lịch 2015

 

        Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ, ngày 05 tháng 12 năm 2014 về phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2014;

        Căn cứ Thông báo số 4724/TB-BLĐTB&XH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ngày 11 tháng 12 năm 2014 về việc nghỉ Tết Dương lịch 2015;

        Căn cứ Thông báo trích Nghị quyết số 2227/TB-HVCTKV I, ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I.

Học viện Chính trị khu vực I thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2015 như sau:

        - Thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2015 (kể cả ngày thứ 7, chủ nhật) là 04 ngày, từ ngày 01/01/2015 đến ngày 04/01/2015.

        - Đối với học viên hệ tập trung và không tập trung, Ban Quản lý đào tạo và các Khoa căn cứ kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2014-2015 để chủ động việc nghỉ lễ.

Thừa lệnh Giám đốc, Văn phòng Học viện thông báo để các đơn vị và các hệ đào tạo biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các lớp học viên;

- Website Học viện;

- Lưu: VT-VP.

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đã ký

 

Nguyễn Đăng Thông

 

 

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970