Quy chế Học viên và công tác học viên hệ đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước và Đoàn thể chính trị - xã hội

30/10/2013 03:50 AM


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY CHẾ HỌC VIÊN VÀ CÔNG TÁC HỌC VIÊN

hệ đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của  Đảng, Nhà nước

và Đoàn thể chính trị - xã hội
     
(Ban hành kèm theo Quyết định số  1774 /QĐ-HVCTQG ngày 12 tháng 7 năm 2007 )

 

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

         Điều 1: Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định tiêu chuẩn, quyền và nhiệm vụ học viên, công tác học viên, tổ chức quản lý học viên thuộc hệ đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước và đoàn thể chính trị – xã hội tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.


         Điều 2: Tiêu chuẩn học viên
Học viên phải có đủ các điều kiện: là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đủ tiêu chuẩn quy định xét tuyển theo chương trình đào tạo, được cấp uỷ, cơ quan quản lý cán bộ cử đi học, có khả năng tiếp thu chương trình và  nội dung đào tạo, có sức khoẻ tốt để học tập.

Chương II: QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỌC VIÊN

       Điều 3: Quyền của học viên
1. Được phổ biến chương trình, nội dung, kế hoạch và các quy chế về giảng dạy, học tập, rèn luyện; các chế độ, chính sách có liên quan đến học viên.
2. Trong thời gian học tập, được hưởng các tiêu chuẩn, chế độ đãi ngộ theo chính sách hiện hành của Đảng, Nhà nước và quy định của Học viện.
3. Được đóng góp ý kiến với Học viện về mục tiêu, chương trình, kế hoạch, nội dung, phương pháp đào tạo; được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại với Giám đốc Học viện về các vấn đề liên quan đến học tập và rèn luyện.
4. Được sử dụng sách báo, tài liệu và các phương tiện phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học... ở thư viện của Học viện.
5. Được phổ biến thông tin định kỳ theo quy định của Trung ương Đảng.
6. Được quyền đề nghị phúc khảo bài thi của mình khi có nguyện vọng.
7. Được cử đại diện tham gia các Hội đồng khen thưởng, Hội đồng kỷ luật và các hội đồng khác liên quan đến quyền và nhiệm vụ của học viên theo quy định của Giám đốc Học viện.
8. Được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước và Học viện.
9. Được phép nghỉ học 01 ngày vì lý do cá nhân chính đáng hoặc giải quyết việc công, nếu có đơn của cá nhân, kèm công văn đề nghị của lãnh đạo cơ quan cử đi học và được lãnh đạo đơn vị QLĐT đồng ý. Trường hợp nghỉ trên 01 ngày do Giám đốc Học viện (Học viện trực thuộc) giải quyết.
10. Được phép thôi học khi có đơn của cá nhân, có ý kiến chấp thuận của thủ trưởng cơ quan cử đi học và được Giám đốc Học viện (Học viện trực thuộc) đồng ý.
11. Kết thúc khóa học, học viên có đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp và cấp Bằng tốt nghiệp.
12. Học viên thôi học có lý do chính đáng được cấp chứng chỉ hoặc phiếu điểm các học phần đã học.


        Điều 4: Nhiệm vụ của học viên
1. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 
2. Thực hiện đầy đủ nội quy, quy chế của Học viện; tích cực, chủ động và tự giác trong học tập, rèn luyện.
3. Tôn trọng và có quan hệ đúng mực với cán bộ, công chức, viên chức và học viên của Học viện.
4. Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các hoạt động chung của lớp, dự đầy đủ các buổi học chính khoá trên lớp, làm đầy đủ các bài tập, đọc trước tài liệu và giáo trình theo yêu cầu của ĐVGD. Tham gia và viết thu hoạch đầy đủ các đợt thực tế tại địa phương theo kế hoạch đã được phê duyệt, góp phần xây dựng lớp thành tập thể học tập tốt, rèn luyện tốt.
5. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các đợt kiểm điểm cá nhân cuối học kỳ, cuối năm và cuối khoá học. Thực hiện tự phê bình và phê bình, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện và sinh hoạt.
6. Phát hiện và đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong học tập và thi cử.
7. Trả đầy đủ các loại tài liệu, dụng cụ sinh hoạt, dụng cụ thể thao, thanh quyết toán hết các khoản trước khi tốt nghiệp. Trả phòng ở đúng thời gian quy định.


Chương III: CÔNG TÁC HỌC VIÊN


        Điều 5: Nội dung công tác học viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gồm:
1. Tổ chức xét chọn, thi tuyển, tiếp nhận học viên đủ tiêu chuẩn vào học.
2. Tổ chức quản lý việc học tập, rèn luyện của học viên theo đúng chương trình, kế hoạch, các nội quy và  quy chế  hiện hành.
3. Tổ chức quản lý đời sống vật chất: ăn, ở, sinh hoạt của học viên nội trú.
4. Tiến hành công tác tư tưởng, tổ chức xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện phẩm chất đạo đức, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội khác trong học viên.
5. Thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quyết định, quy định của Học viện đối với học viên.
6. Biểu dương, khen thưởng những học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện; xử lý kỷ luật những học viên vi phạm nội quy, quy chế.
7. Phối hợp với cấp uỷ địa phương, cơ quan cử học viên đi học để quản lý học viên.


Chương IV: HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỌC VIÊN


          Điều 6: Đơn vị QLĐT
1. Đơn vị QLĐT là cơ quan chức năng giúp Giám đốc Học viện (Học viện trực thuộc) trong công tác học  viên.
2. Nhiệm vụ của đơn vị QLĐT
2.1.Thực hiện sự ủy quyền của Giám đốc Học viện (Học viện trực thuộc) phối hợp với cơ quan được uỷ quyền của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy và tương đương tổ chức tuyển sinh đúng chỉ tiêu, đối tượng, tiêu chuẩn của các hệ đào tạo theo quy định hiện hành.
2.2. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Học viện (Học viện trực thuộc) trong việc tiếp nhận những học viên đủ tiêu chuẩn nhập học; chủ trì phối hợp với ĐVGD kiểm tra kiến thức của học viên khi cần thiết; phối hợp với các đơn vị chức năng bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt cho học viên đến nhập học.
2.3. Phối hợp với các đơn vị chức năng cấp thẻ ra vào, thẻ thư viện cho học viên.
2.4. Phối hợp với Trung tâm Y tế của Học viện (Phòng Y tế của Học viện trực thuộc) tổ chức khám sức khoẻ cho học viên mới và khám sức khoẻ định kỳ cho học viên đang học, triển khai công tác bảo hiểm y tế và các bảo hiểm khác cho học viên. Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trong và ngoài Học viện giải quyết các trường hợp học viên bị ốm đau, tai nạn, hoặc tử vong theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước và của Học viện.
2.5. Xây dựng kế hoạch đào tạo cho cả khóa học và phổ biến cho học viên nội dung, chương trình, kế hoạch toàn khóa, tiến độ giảng dạy từng năm học; các nội quy, quy chế, thông tư, chỉ thị.... liên quan đến học tập, rèn luyện; các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và Học viện đối với học viên.
2.6.Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch, tiến độ giảng dạy, nghiên cứu thực tế, thực tập, thi học phần, thi tốt nghiệp, viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp.
2.7. Tiếp nhận, giải quyết đơn xin nghỉ học có thời hạn, miễn học và miễn thi môn học của học viên theo quy chế. Kiến nghị với Giám đốc Học viện (Học viện trực thuộc) giải quyết đơn xin thôi học của học viên.
2.8.Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Học viện, Viện (Ban) Thông tin khoa học của Học viện (Học viện trực thuộc) tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị theo chỉ thị của Trung ương Đảng, báo cáo thời sự - chính sách cho học viên.
2.9. Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết và tự kiểm điểm cá nhân học viên cuối học kỳ, năm học, khoá học. Thực hiện việc xếp loại học viên từng lớp học. Kiến nghị với Giám đốc Học viện (Học viện trực thuộc) các hình thức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, các hình thức kỷ luật đối với học viên vi phạm nội quy, quy chế. Giải quyết thủ tục hành chính chuyển những học viên xin thôi học hoặc bị buộc thôi học về cơ quan cũ.
3. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Học viện (Học viện trực thuộc):
3.1. Phối hợp với Văn phòng trong việc đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học, giải quyết các chế độ, chính sách đối với học viên theo quy định và quản lý học viên ở ký túc xá.
3.2.Phối hợp với các ĐVGD tổ chức các đợt nghiên cứu thực tế, thực tập theo chương trình, kế hoạch khóa học. Phối hợp với Ban văn thể học viên tổ chức các sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao cho học viên.
3.3.Chủ trì tổ chức các cuộc họp giữa các cơ quan chức năng của Học viện (Học viện trực thuộc) với lớp hoặc Ban cán sự lớp. Tiếp nhận, giải quyết hoặc kiến nghị với Giám đốc Học viện (Học viện trực thuộc) giải quyết các khiếu nại của học viên trong thời gian chậm nhất là một tuần sau khi nhận đơn khiếu nại.
3.4. Phối hợp với Ban (Phòng) Thanh tra Học viện (Học viện trực thuộc) trong việc kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế của Học viện.
3.5. Bàn giao Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, phiếu điểm, quyết định ra trường và các hồ sơ, giấy tờ cần thiết khác cho học viên đã tốt nghiệp hoặc cơ quan cử học viên đi học.


          Điều 7: Đơn vị giảng dạy
1. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và rèn luyện học viên theo nội dung chương trình và kế hoạch đã được Giám đốc Học viện (Học viện trực thuộc) phê duyệt.
2. Lên kế hoạch giảng dạy - học tập môn học được phân công, chuyển kế hoạch giảng dạy – học tập đến đơn vị QLĐT 01 tuần trước khi môn học bắt đầu; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên .
3. Phân công giảng viên làm chủ nhiệm môn học, giảng viên hướng dẫn học viên đi thực tế và giảng viên coi thi hết môn đối với lớp tập trung.
4. Cùng đơn vị QLĐT quyết định danh sách học viên thi hết môn.


         Điều 8: Giảng viên
1. Trực tiếp tổ chức, quản lý hoạt động học tập của học viên trong giờ lên lớp, thảo luận, ngoại khóa; hướng dẫn học viên tự học và kiểm tra việc chuẩn bị bài học của học viên, tổ chức kiểm tra giữa môn học theo quy chế.
2. Chấm bài kiểm tra, bài thi hết môn, bài thi tốt nghiệp, đánh giá thu hoạch thực tế của học viên đối với môn học do đơn vị phụ trách và được lãnh đạo đơn vị phân công.
3. Vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực khi lên lớp, kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy, tổng thời gian thuyết trình không quá 50% tổng số thời gian một buổi lên lớp.


         Điều 9: Chủ nhiệm lớp
Chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị QLĐT về các mặt công tác học viên được quy định trong Quy chế chủ nhiệm lớp.


         Điều 10: Tổ chức của lớp
1. Ban cán sự lớp
Ban chi ủy (Đảng ủy) lớp đồng thời là Ban cán sự lớp được bầu chậm nhất một tháng sau khi khai giảng lớp học. Bí thư chi bộ (Đảng bộ) đồng thời là Lớp trưởng và Phó bí thư chi bộ (Đảng bộ) đồng thời là Lớp phó. Nhiệm kỳ của Ban cán sự lớp được tính theo khóa học. Trong thời gian chưa bầu Ban cán sự lớp, CNL là người trực tiếp điều hành mọi công việc của lớp theo sự uỷ quyền của Trưởng đơn vị QLĐT.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban cán sự lớp:
1.1.Tổ chức việc thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện, sinh hoạt và các hoạt động xã hội của lớp theo kế hoạch của Học viện (Học viện trực thuộc).
1.2. Kiểm tra, đôn đốc học viên trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập, sinh hoạt, xây dựng nền nếp tự quản trong đơn vị lớp mình.
1.3.Xây dựng lớp thành một tập thể đoàn kết, nhất trí, trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình; giúp đỡ nhau khắc phục khó khăn trong học tập, rèn luyện và sinh hoạt.
1.4. Tham gia các hội đồng của Học viện trong việc xét khen thưởng, kỷ luật và các việc khác liên quan đến lớp theo sự yêu cầu của Giám đốc Học viện (Học viện trực thuộc).
1.5.Liên hệ với CNL, hoặc các cơ quan chức năng của Học viện (Học viện trực thuộc) đề nghị giải quyết những vấn đề liên quan đến học tập, rèn luyện, sinh hoạt của tập thể lớp hoặc cá nhân học viên.
1.6. Xem xét và ghi ý kiến vào các đơn xin phép hoặc đề nghị của học viên gửi lãnh đạo đơn vị QLĐT, các bộ phận có liên quan và lãnh đạo Học viện (Học viện trực thuộc).
1.7.Ban cán sự lớp hoạt động dưới sự hướng dẫn của CNL. Trường hợp không nhất trí với CNL, Ban cán sự lớp báo cáo với lãnh đạo đơn vị QLĐT xem xét giải quyết. Nếu không đồng ý với cách giải quyết của lãnh đạo đơn vị QLĐT thì đề nghị Ban Giám đốc Học viện (Học viện trực thuộc) giải quyết.
2. Tổ học tập
2.1. Lớp học được chia thành các tổ học tập, mỗi tổ không quá 25 học viên, do Vụ trưởng (Trưởng ban) QLĐT quyết định, trên cơ sở đề nghị của CNL và Ban cán sự lớp.
2.2. Mỗi tổ học tập có một tổ trưởng và một tổ phó được bầu chậm nhất là một tháng sau khi khai giảng. Trong thời gian chưa bầu, Vụ trưởng (Trưởng Ban) QLĐT chỉ định tổ trưởng, tổ phó tạm thời. Nhiệm kỳ của tổ trưởng, tổ phó như nhiệm kỳ của Ban cán sự lớp.


           Điều 11: Ban chỉ đạo lớp (đối với những lớp tại chức mở cho các ngành, địa phương).
1. Ban chỉ đạo lớp là tổ chức phối hợp giữa Học viện (Học viện trực thuộc) và ngành, địa phương mở lớp học. Ban chỉ đạo lớp giúp Giám đốc Học viện (Học viện trực thuộc) và thủ trưởng cơ quan, cấp uỷ địa phương trực tiếp chỉ đạo lớp thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch và quy chế đào tạo do Giám đốc Học viện quy định và đảm bảo các điều kiện vật chất cho lớp học.
2. Ban chỉ đạo lớp học có từ 5 đến 7 thành viên, trong đó:
- 01 Trưởng ban: Là đồng chí lãnh đạo Bộ, Ban, Ngành Trung ương (đối với lớp mở tại cơ quan trung ương); là đồng chí Phó bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy hoặc Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy (đối với lớp mở tại địa phương).
- 02 Phó trưởng ban, trong đó có 01 là Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng (Trưởng hoặc Phó trưởng Ban) QLĐT của Học viện (Học viện trực thuộc) và 01 đồng chí do lãnh đạo đơn vị đăng cai lớp cử ra.
- 01 ủy viên kiêm CNL, là giảng viên hoặc chuyên viên của đơn vị QLĐT Học viện (Học viện trực thuộc).
- Một số ủy viên khác do đơn vị mở lớp cử ra.
3. Ban chỉ đạo lớp do lãnh đạo ngành, địa phương ra quyết định thành lập sau khi đã trao đổi thống nhất với lãnh đạo Học viện (Học viện trực thuộc).
4. Ban chỉ đạo của các lớp tại chức đặt tại Học viện (Học viện trực thuộc) gồm nhiều cơ quan gửi học viên vào học, do Giám đốc Học viện (Học viện trực thuộc) ra quyết định thành lập, số lượng không quá 05 thành viên, trong đó Trưởng ban là đồng chí lãnh đạo đơn vị QLĐT.


Chương V: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT


          Điều 12: Nội dung và hình thức khen thưởng
Tặng Bằng khen và danh hiệu "Học viên xuất sắc"của Giám đốc Học viện (Học viện trực thuộc) cho những học viên đạt kết quả học tập và rèn luyện loại xuất sắc và danh hiệu "Học viên học tập tốt, rèn luyện tốt" cho những học viên đạt kết quả học tập loại giỏi và rèn luyện tốt; được tập thể lớp bình chọn (đối với lớp tập trung) và Ban chỉ đạo lớp (đối với các lớp tại chức) đề nghị. Tỷ lệ học viên được cấp Bằng khen không quá 5% tổng số học viên của lớp.


          Điều 13: Nội dung và hình thức kỷ luật
Tuỳ theo mức độ vi phạm của học viên mà thi hành một trong các hình thức kỷ luật: khiển trách; cảnh cáo; buộc thôi học. Giám đốc Học viện (Học viện trực thuộc) thông báo cho cấp uỷ quản lý cán bộ các học viên bị xử lý kỷ luật.
1. Khiển trách: Áp dụng đối với những học viên vi phạm nội quy, quy chế của Học viện đã được nhắc nhở, nhưng vẫn tái phạm và chưa đến mức phải nhận kỷ luật ở hình thức cao hơn.
2. Cảnh cáo: Áp dụng đối với những học viên đã từng phạm khuyết điểm bị khiển trách mà không sửa chữa hoặc tái phạm, nhưng chưa đến mức phải nhận kỷ luật ở hình thức cao hơn.
3. Buộc thôi học:Áp dụng đối với những học viên phạm khuyết điểm đã được giáo dục nhiều lần, nhưng không sửa chữa hoặc phạm khuyết điểm nghiêm trọng ảnh hưởng xấu tới Học viện và xã hội.


             Điều 14: Thủ tục xét khen thưởng, kỷ luật, công nhận sửa chữa khuyết điểm
1. Đầu khoá học, đơn vị QLĐT phổ biến cho học viên những quy định về khen thưởng, kỷ luật, tiêu chuẩn và danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân.
2. Căn cứ vào thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện của học viên, Ban cán sự lớp lập danh sách kèm theo bản thành tích từng cá nhân thông qua đơn vị QLĐT đề nghị Hội đồng thi đua - khen thưởng xét.
Hội đồng thi đua - khen thưởng Học viện (Học viện trực thuộc), Ban chỉ đạo lớp (đối với các lớp tại chức) xét và đề nghị Giám đốc Học viện (Học viện trực thuộc) khen thưởng và công nhận các danh hiệu thi đua.
3. Học viên mắc khuyết điểm phải làm bản tự kiểm điểm, tập thể học viên trong lớp họp đóng góp ý kiến và đề nghị hình thức kỷ luật. Hội đồng kỷ luật Học viện, Ban chỉ đạo lớp (đối với các lớp tại chức) xem xét, thống nhất đề nghị Giám đốc Học viện (Học viện trực thuộc) quyết định. Trường hợp học viên có khuyết điểm không viết kiểm điểm, Hội đồng vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập được và biên bản của tập thể lớp. Người vi phạm được mời dự phiên họp của Hội đồng.
4. Hồ sơ đề nghị xét kỷ luật của đương sự gồm:
- Bản tự kiểm điểm của đương sự;
- Biên bản họp kiểm điểm đương sự của tập thể lớp và đề xuất hình thức kỷ luật;
- Các tài liệu có liên quan.
5. Học viên bị thi hành kỷ luật sau thời gian (06 tháng đối với hình thức khiển trách, 01 năm đối với hình thức cảnh cáo) thật sự sửa chữa khuyết điểm thì được công nhận đã sửa chữa khuyết điểm.
Thủ tục công nhận sửa chữa khuyết điểm như thủ tục xét kỷ luật. Cấp có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật đồng thời có thẩm quyền công nhận học viên đã sửa chữa khuyết điểm. Học viên được công nhận sửa chữa khuyết điểm được hưởng mọi quyền  lợi như học viên  khác.


         Điều 15:Cá nhân hoặc tập thể học viên nếu thấy hình thức khen thưởng hoặc kỷ luật đã quyết định là không thoả đáng có quyền khiếu nại lên các cấp có thẩm quyền.


         Điều 16: Trong quá trình thực hiện nếu có điểm nào cần sửa đổibổ sung, các đơn vị gửi ý kiến về Học viện (qua Vụ QLĐT) trình Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xem xét, quyết định.

                                                          

                                                                             

Giám đốc
 


 (Đã ký)
 Lê Hữu Nghĩa                                                                                         

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970