Quyết định số: 86/QĐ-HVCTKV I về việc ban hành Quy định nhiệm vụ Thư ký khoa và Giáo vụ khoa sau đại học thuộc Học viện Chính trị khu vực I

06/02/2015 08:59 AM


Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định nhiệm vụ Thư ký khoa và Giáo vụ khoa sau đại học của các khoa thuộc Học viện Chính trị khu vực I"...

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

Số: 86/QĐ-HVCTKV I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  14 tháng  01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định nhiệm vụ Thư ký khoa và

Giáo vụ khoa sau đại học thuộc Học viện Chính trị khu vực I

 

 GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

Căn cứ Quyết định số 224-QĐ/TW ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 48/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2952/QĐ-HVCTQG ngày 27 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị khu vực I;

Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-HVCTQG ngày 01 tháng 3 năm 2001 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế chuyên viên ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị giảng dạy;

Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định nhiệm vụ Thư ký khoa và Giáo vụ khoa sau đại học của các khoa thuộc Học viện Chính trị khu vực I”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Học viện, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân thuộc Học viện Chính trị khu vực I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Giám đốc (để báo cáo);

- Egov;

- Lưu VT, TCCB.

 

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Đoàn Minh Huấn

Ban TCCB

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970