Quyết định số: 1806/QĐ-HVCTKV I Về việc kéo dài thời gian công tác để làm chuyên môn

07/01/2015 03:14 AM


Đồng ý để PGS,TS Bùi Thị Thu Hà, Giảng viên chính Khoa Lịch sử Đảng được kéo dài thời gian công tác để làm chuyên môn tại Khoa Lịch sử Đảng kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 30/9/2015

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

Số: 1806/QĐ-HVCTKV I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kéo dài thời gian công tác để làm chuyên môn

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-TW ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 48/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2952/QĐ-HVCTQG ngày 27 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị khu vực I;

Căn cứ Quyết định số 5158/QĐ-HVCT-HCQG ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian công tác để làm chuyên môn;

Căn cứ Thông báo số 1233/TB-HVCTKV I ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I;

Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý để PGS,TS Bùi Thị Thu Hà, Giảng viên chính Khoa Lịch sử Đảng được kéo dài thời gian công tác để làm chuyên môn tại Khoa Lịch sử Đảng kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 30/9/2015.

Điều 2. PGS.TS Bùi Thị Thu Hà được hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp (nếu có) theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Học viện trong thời gian công tác được kéo dài.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ, Trưởng khoa Lịch sử Đảng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ và PGS.TS Bùi Thị Thu Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, TCCB.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Vĩnh Thanh

 

Ban Tổ chức - Cán bộ

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970