Thông báo số: 131/TB-HVCT-HCKV I V/v kê khai và thanh toán tiền làm thêm giờ đối với cán bộ, viên chức không làm công tác giảng dạy năm 2014

09/10/2014 07:18 AM


Theo đề nghị của Ban Tổ chức - Cán bộ và Phòng Tài vụ, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I thông báo tới các đơn vị trong Học viện về việc thực hiện thanh toán, kê khai làm thêm giờ đối với cán bộ, viên chức không làm công tác giảng dạy kể từ năm 2014 như sau:

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH  KHU VỰC I

 

Số: 131/TB-HVCT-HCKV I

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v kê khai và thanh toán tiền làm thêm giờ đối với cán bộ, viên chức không làm công tác giảng dạy năm 2014

----------------------------

 

Theo đề nghị của Ban Tổ chức - Cán bộ và Phòng Tài vụ, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I thông báo tới các đơn vị trong Học viện về việc thực hiện thanh toán, kê khai làm thêm giờ đối với cán bộ, viên chức không làm công tác giảng dạy kể từ năm 2014 như sau:

1. Đối tượng, phạm vi  kê khai:

Đối tượng kê khai là cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động không tham gia công tác giảng dạy trực tiếp tại Học viện.

Phạm vi:  Khối lượng kê khai không bao gồm những phần đã thanh toán trực tiếp và phát sinh đúng với thực tế kế hoạch làm việc của đơn vị và Học viện.

2. Quy trình thực hiện kê khai và thanh toán làm thêm giờ:

 - Bước 1: Các đơn vị gửi phiếu báo làm thêm giờ về Ban TCCB hàng ngày (trước ngày làm thêm giờ) (Mẫu 01). Trong trường hợp phát sinh công việc ngoài kế hoạch, Lãnh đạo đơn vị phải bổ sung và gửi về Ban TCCB vào sáng ngày hôm sau. Những trường hợp làm thêm giờ không có đăng ký thì không được tính làm thêm giờ vào cuối tháng. Phiếu yêu cầu làm thêm giờ hợp lệ do lãnh đạo đơn vị đăng ký và có phê duyệt của Giám đốc Học viện, Ban TCCB.

- Bước 2: Cuối tháng cá nhân các đơn vị kê khai chi tiết thời gian làm thêm giờ (Mẫu 02), Bản chấm công và Bản tổng hợp làm thêm giờ chậm nhất trước ngày 05 của tháng sau gửi về Ban TCCB đối chiếu, xác nhận( Mẫu 03),

- Bước 3: Sau khi có xác nhận của Ban TCCB  các đơn vị gửi hồ sơ thanh toán về Phòng Tài vụ để thanh toán trước ngày 10 hàng tháng.

3. Tổ chức thực hiện:   

Ban Tổ chức - Cán bộ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các đơn vị  để việc làm thêm giờ đúng với thực tế công việc.

Phòng Tài vụ chịu trách nhiệm thanh toán kịp thời đối với các đơn vị làm thêm giờ theo đúng thủ tục.

Các đơn vị trong Học viện nghiêm túc kê khai và thực hiện việc làm thêm giờ trong điều kiện khối lượng công việc đột xuất và không thể hoàn thành trong thời gian làm việc.

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc chỉ đạo cán bộ đơn vị mình kê khai, đối chiếu thanh toán làm thêm giờ theo đúng hướng dẫn trên.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu: TCCB, VT.

             GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Đoàn Minh Huấn

 

Mẫu bảng chấm công:

 

Mẫu 01:

 

Mẫu 02:

 

Mẫu 03:

 

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970