Quyết định Thành lập Hội đồng xét phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo

03/04/2014 08:32 AM


 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

         HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

Số: 385 /QĐ-HVCTKV I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 27  tháng 3  năm 2014

   

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng xét phụ cấp ưu đãi giảng dạy

------------------------------

   GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

Căn cứ  Quyết định số 300/QĐ-HVCTQG ngày 06/3/2006 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện chính trị khu vực I; Quyết định số 544/QĐ-HVCTQG ngày 18/02/2014 về việc chuyển Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I thành Học viện Chính trị khu vực I;

Căn cứ  Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của liên Bộ hướng dẫn về thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập;

Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét phụ cấp ưu đãi giảng dạy thuộc Học viện Chính trị khu vực I.

* Thành viên Hội đồng:

1.     Đ/c Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện  - Chủ tịch Hội đồng;

2.     Đ/c Phạm Hồng Quý, Phó Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ - Ủy viên thường trực;

3.     Đ/c Nguyễn Đăng Thông, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn - Ủy viên;

4.     Đ/c Vũ Văn Hậu, Trưởng ban Quản lý đào tạo - Ủy viên;

5.     Đ/c Nguyễn Tiến Long, Trưởng ban Quản lý khoa học - Ủy viên;

6.     Đ/c Phạm Thanh Hà, Trưởng ban Thanh tra nhân dân - Ủy viên

7.     Đ/c Bùi Quang Cường, Phó ban Tổ chức - Cán bộ - Ủy viên;

* Giúp việc Hội đồng: 01 chuyên viên ban Tổ chức - Cán bộ.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn, tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xét duyệt phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy tại Học viện.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ, Trưởng phòng Tài vụ, các đồng chí có tên tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Đoàn Minh Huấn

 

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970