Thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức năm 2014

03/04/2014 08:22 AM


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

Số: 401/TB-HVCTKV I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức xét tuyển viên chức năm 2014

Căn cứ  Luật Cán bộ, công chức ngày 13-11-2008; Luật Viên chức ngày 15-11-2010; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31-8-2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều  của Nghi định 24/2010/NĐ-CP; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ  Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25-12-1012 của Bộ nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng và ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1437/QĐ-HBCT-HCQG ngày 02/5/52013 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Quy định về việc tuyển dụng công chức, viên chức;

Căn cứ Thông báo số 377/TB-HVCTKV I ngày 25/3/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I.

Học viện Chính trị khu vực I thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2014 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc

1. Mục đích:

- Xét tuyển viên chức để lựa chọn những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực vào làm việc tại Học viện nhằm đảm bảo chất lượng hiệu quả.

- Tuyển dụng được những cán bộ đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ.

2. Yêu cầu:

Việc xét tuyển viên chức của Học viện căn cứ vào nhu cầu công việc của từng đơn vị, phù hợp với tiêu chuẩn các chức danh cán bộ viên chức trong chỉ tiêu biên chế được giao.

3. Nguyên tắc: Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc, bảo đảm tiêu chuẩn chức danh cần tuyển; minh bạch, bình đẳng, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng quy định.

II. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và chỉ tiêu tuyển dụng

1. Đối tượng: là những người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Học viện.

2. Điều kiện:

- Là công dân Việt Nam, có đầy đủ quyền công dân theo quy định của Pháp luật;

- Đang làm hợp đồng thử việc tại các đơn vị trong Học viện.

- Có đơn xin dự tuyển, các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng;

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Tiêu chuẩn:

- Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học phù hợp với chuyên ngành đơn vị cần tuyển dụng (đối với các đơn vị giảng dạy); cao đẳng, trung cấp đang làm hợp đồng tại các đơn vị trong Học viện (đối với các đơn vị thuộc khối hành chính- hậu cần).

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C và tương đương trở lên.

- Trình độ tin học: Tin học Văn phòng và tương đương trở lên.

4. Chỉ tiêu tuyển dụng:

- Ngạch giảng viên:  07 chỉ tiêu.

- Ngạch cán sự và tương đương: 01 chỉ tiêu.

 Cụ thể như sau: Khoa Quản lý kinh tế: 01; Khoa Kinh tế chính trị : 02; Khoa Nhà nước và PL: 01; Khoa Xây dựng Đảng: 01; Khoa Văn hóa và PT: 01; Khoa Xã hội học và TLLĐQL: 01; Phòng Y tế: 01.

III. Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

- Đơn xin dự thi (theo mẫu);

- Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu (có dán ảnh 3x4 được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận);

- Bản sao giấy khai sinh có công chứng;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa huyện hoặc tương đương trở lên cấp;

- Các văn bằng, bảng điểm kết quả khóa học có công chứng và xuất trình bản chính để kiểm tra khi trúng tuyển;

- Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với vị trí cần tuyển có công chứng;

- Hộ khẩu phô tô có công chứng;

- Phô tô hợp đồng lao động hoặc quyết định làm hợp đồng lao động của cơ quan, đơn vị có công chứng (nếu có);

- 04 ảnh 3x4, 03 phong bì thư ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại để liên lạc;

- Các loại giấy tờ xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

IV. Hình thức và nội dung thi

1. Hình thức thi: Tổ chức xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển:

- Bước 1: Nghiên cứu hồ sơ: Về sơ yếu lý lịch, sức khỏe, các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ khác có liên quan.

- Bước 2: Đối với ứng viên xét tuyển về khối giảng dạy, đơn vị chuyên môn tổ chức sơ tuyển tại đơn vị và cử 01 người hướng dẫn về mặt chuyên môn  cho ứng viên chuẩn bị nội dung chuẩn bị cho việc xét tuyển tại Hội đồng kiểm tra, sát hạch chung của Học viện. Đối với xét tuyển viên chức khối phòng, thành lập Ban kiểm tra, sát hạch để đánh giá.

- Bước 3: Tổ chức xét tuyển tại Ban, Hội đồng kiểm tra, sát hạch chung của Học viện gồm các nội dung: Kiểm tra hồ sơ dự tuyển; Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ của ứng viên; Ứng viên dự tuyển về đơn vị giảng dạy thực hành giảng thử một vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn khoảng 20 phút(có chuẩn bị tài liệu cho Hội đồng kiểm tra, sát hạch).

3. Tổ chức xét tuyển:

Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để xét tuyển đối với thí sinh xin tuyển về khối khoa và Ban kiểm tra, sát hạch để xét tuyển đối với ứng viên xin về khối phòng theo Quyết định của Giám đốc Học viện.

V. Kinh phí dự tuyển:

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

- Lệ phí xét tuyển: 260.000đ/thí sinh (Hai trăm sáu mươi ngàn đồng);     

VI. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế đã được phân bổ và nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị.

2. Thời gian, địa điểm nộp và hoàn chỉnh hồ sơ: Từ ngày 18/3 đến 20/3/2014.

 - Địa điểm nộp hồ sơ tại: Ban Tổ chức - Cán b

3. Thời gian hướng dẫn, sơ tuyển tại đơn vị chuyên môn:

- Thời gian : Từ ngày 20/3 đến 3/4/2014

- Địa điểm: sơ tuyển tại các đơn vị có ứng viên đang làm hợp đồng thử việc.

4. Thời gian, địa điểm xét tuyển tại Ban, Hội đồng kiểm tra, sát hạch,   của Học viện: từ ngày 7/4 đến 11/4/2014

- Địa điểm: tại Học viện Chính trị khu vực I.

 5. Thông báo kết quả: 15/4/2014

 6. Ban, Hội đồng kiểm tra, sát hạch họp để công nhận kết quả trúng tuyển, tổng kết rút kinh nghiệm báo cáo Ban Giám đốc Học viện để ký quyết định tuyển dụng: 28/4/2014.

Nơi nhận:

- Hội đồng tuyển dụng;

- Ban Giám đốc;

- Các đơn vị;

- Lưu: Ban TCCB, VT.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

    Đoàn Minh Huấn

 

 

 

 

 

 

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 8033
  • Tháng hiện tại: 156340
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970