Công văn số 226/HVCT-HCKV I về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2013

13/03/2014 01:51 AM


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC I

 

Số: 226/HVCT-HCKV I

V/v kê khai tài sản, thu nhập năm 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 03  năm 2014

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện

 

   Căn cứ vào Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức;

   Căn cứ vào công văn số 144/HVCTQG ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc kê khai tài sản thu nhập cán bộ, công chức, viên chức năm 2013.

   Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong Học viện tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức năm 2013 theo nội dung như sau:

1. Đối tượng phải kê khai

   - Các đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp Phó Trưởng phòng, khoa, ban và tương đương (có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,3) trở lên.

   - Các đồng chí cán bộ, chuyên viên Phòng Tài vụ Học viện.

   - Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Học viện.

2. Nội dung kê khai

   Nội dung kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2013 thực hiện theo mẫu kê khai tài sản, thu nhập và bản hướng dẫn kê khai được đăng trên trang Thông tin điện tử (website) của Học viện: "www.hcma.vn" hoặc "www.npa.org.vn".

3. Yêu cầu kê khai

   Việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân phải bảo đảm trung thực, đầy đủ, rõ ràng và đúng thời hạn các thông tin về số lượng tài sản, giá trị tài sản, thu nhập và những biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai và tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã kê khai.

4. Thời hạn hoàn thành kê khai

   - Sau khi nhận được công văn này các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo đúng đối tượng, đúng nội dung theo mẫu và yêu cầu kê khai tài sản, thu nhập. Mỗi đồng chí kê khai thành 02 bản.

   - Thời gian các đơn vị nộp bản kê khai về Ban tổ chức - Cán bộ Học viện trước ngày 14/03/2014.

   Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.

Nơi nhận:                                                                       

- Như trên;

- Lưu: VT, BTCCB.

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Đoàn Minh Huấn

                                                           

Mẫu kê khai tài sản, thu nhập:

 

Mẫu hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập:

                                                                             

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970