Thông báo V/v xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

18/02/2014 04:26 AM


Thực hiện Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; ...

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH 
QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

 Số: 21/ TB-HVCT-HCQG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014       

                                  
THÔNG BÁO

V/v xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

-------------------------

Kính gửi:

- Giám đốc các Học viện trực thuộc

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trung tâm Học viện

    Thực hiện Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, huỷ bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, huỷ bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thông báo việc xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư như sau:

1. Đối tượng đăng ký xét bổ nhiệm: Các cán bộ, giảng viên thuộc biên chế cơ hữu và thỉnh giảng của hệ thống Học viện được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2012 và năm 2013.

2. Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư gồm:

- Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (theo mẫu số 1);

- Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của ứng viên.

3. Thời gian đăng ký xét bổ nhiệm:

- Hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư gửi về Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc. Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 15-02-2014.

- Thời gian xem xét, bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư hoàn thành trước ngày 15-3-2014./.

Nơi nhận:

- Như trên;

-Các cán bộ, giảng viên thuộc biên chế và thỉnh giảng của hệ thống Học viện được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2012 và năm 2013

- L­ưu VT, Vụ TCCB

 

                   GIÁM ĐỐC

             

                     (Đã ký)

 

                 Tạ Ngọc Tấn

 

Mẫu số 01:

Mẫu số 02:

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 7065
  • Tháng hiện tại: 155372
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970