Thông báo về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức theo thành tích xuất sắc năm 2013

18/02/2014 04:17 AM


Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, Công văn số 5578-CV/BTCTW ngày 01/10/2013 của Ban Tổ chức Trung ương...

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

KHU VỰC I

 

Số: 1438/TB-HVCT-HCKV I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Hà Nội, ngày 06  tháng 11 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

theo thành tích xuất sắc năm 2013

---------------------

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong Học viện.

       Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ,  Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, Công văn số 5578-CV/BTCTW ngày 01/10/2013 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Căn cứ Công văn số 1168/HVCT-HCQG ngày 01/11/2013 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức theo thành tích xuất sắc năm 2013.

          Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I thông báo đến các đơn vị việc thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích xuất sắc năm 2013 như sau: 

          I. Nguyên tắc chung

          1. Việc thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức theo nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng, đúng tiêu chuẩn, điều kiện, đảm bảo đoàn kết trong đơn vị. Việc nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất mà cán bộ, công chức, viên chức đã đạt được trong suốt thời gian giữ bậc lương.

          2. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong năm 2013 không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

          3. Việc thực hiện xét và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có các chức danh xếp ngạch lương chuyên viên cao cấp và tương đương (nhóm A3.1, A3.2) sau khi Hội đồng nâng lương sớm của Học viện xét duyệt sẽ gửi Vụ Tổ Chức - Cán bộ để trình Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh xem xét, quyết định.

          II. Đối tượng áp dụng

          1. Điều kiện về lương

          - Còn bậc lương trong ngạch công chức, viên chức

          - Có thời gian hưởng bậc lương cũ đủ 24 tháng trở lên đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện 3 năm được xét nâng 1 bậc lương và có đủ 12 tháng trở lên đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện 2 năm được xét nâng 1 bậc lương (tính đến ngày 31/12/2013)

          - Cán bộ, công chức, viên chức đang hưởng bậc lương bổ nhiệm ngạch mà khi bổ nhiệm ngạch đã được nâng từ 2 bậc lương trở lên thì chỉ được xét nâng lương trước thời hạn khi đã được nâng tiếp 1 bậc lương thường xuyên theo thời hạn.

          - Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.

          2. Điều kiện về thành tích

          Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên 2 năm liền kề (năm học 2011 - 2012 và năm học 2012 - 2013) trong thời gian xét nâng bậc lương trước thời hạn (ưu tiên các đối tượng đi thực tế, biệt phái và đối tượng có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Học viện, các đoàn thể trong Học viện và cấp trên, được cấp có thẩm quyền khen thưởng với hình thức từ Bằng khen trở lên).

          III. Tổ chức thực hiện

          Thủ trưởng các đơn vị căn cứ các quy định, hướng dẫn nâng lương trước thời hạn, phối hợp với cấp ủy và Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp lựa chọn, lập danh sách theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới những người có thành tích xuất sắc trong công tác của đơn vị và gửi về Ban Tổ chức - Cán bộ để tổng hợp trình Hội đồng lương và Giám đốc Học viện xem xét, quyết định.

          Hạn cuối gửi danh sách về Ban Tổ chức - Cán bộ là ngày 15/11/2013.

          Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Học viện, các đoàn thể trong Học viện và cấp trên nộp kèm theo bản sao quyết định công nhận thành tích từ Lao động tiên tiến trở lên hai năm học liên tục và bản sao quyết định lương hiện hưởng.

          Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có nội dung nào chưa rõ yêu cầu liên hệ đồng chí Hoàng Phương Linh - Chuyên viên ban Tổ chức - Cán bộ để được giải đáp.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: TCCB, VT.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Đoàn Minh Huấn

 

Mẫu danh sách đề nghị nâng lương trước thời han: 

 

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970