Thông báo V/v đăng ký kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014

18/02/2014 04:16 AM


Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I; Thực hiện nhiệm vụ của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh giao. Ban Tổ chức - Cán bộ ...

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH 

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH 

KHU VỰC I

Số:1545 /TB - HVCT-HCKV I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013

 

Thông báo

V/v đăng ký kế hoạch đào tạo bồi dưỡng

cán bộ, công chức, viên chức năm 2014

-----------------------

Kính gửi Lãnh đạo các Đơn vị trực thuộc Học viện

          Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I; Thực hiện nhiệm vụ của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh giao. Ban Tổ chức - Cán bộ thông báo tới lãnh đạo đơn vị phổ biến tới toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 nội dung sau:

         1. Về cá nhân : Đăng ký kế hoạch đào tạo cao học, nghiên cứu sinh, cử nhân,  các lớp bồi dưỡng ngắn hạn năm 2014 (có mẫu kèm theo, ghi rõ họ tên cá nhân đăng ký )

          2. Về đơn vị: Đăng ký kế hoạch tổ chức các lớp cập nhật kiến thức theo chuyên ngành cần xác định rõ tên lớp, mục đích, yêu cầu, chương trình, nội dung, đối tượng, số lượng học viên, thời gian, số ngày, địa điểm cụ thể.

          Căn cứ vào kế hoạch của các đơn vị, Ban Tổ chức- Cán bộ sẽ lập thành kế hoạch chung báo cáo Ban Giám đốc về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2014 cho toàn Học viện. Đề nghị lãnh đạo đơn vị gửi kế hoạch đăng ký với Ban Tổ chức - Cán bộ trước ngày 15/12/2013. (Đơn vị nào không gửi bản đăng ký coi như không có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014).

          Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

                                                                                   

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ

 

(đã ký)

 

Tô Ngọc Quyết

Mẫu đăng ký: 

 

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 6599
  • Tháng hiện tại: 154906
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970