Giới thiệu sách "Những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng"

14/05/2021 04:20 PM


Thực hiện Kế hoạch số 276-KH/HVCTKVI về việc tổ chức hoạt động nhân dịp Kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5); Kế hoạch số 278-KH/HVCTKVI về việc giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy, sáng 14/5/2021 Học viện Chính trị khu vực I tổ chức buổi giới thiệu sách “Những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” của Hội đồng lý luận Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành năm 2021. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I chủ trì buổi giới thiệu thông qua hình thức trực tuyến.

 

GIỚI THIỆU SÁCH “NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG”

 

Thực hiện Kế hoạch số 276-KH/HVCTKVI về việc tổ chức hoạt động nhân dịp Kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5); Kế hoạch số 278-KH/HVCTKVI về việc giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy, sáng 14/5/2021 Học viện Chính trị khu vực I tổ chức buổi giới thiệu sách “Những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” của Hội đồng lý luận Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành năm 2021. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I chủ trì buổi giới thiệu thông qua hình thức trực tuyến.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I chủ trì buổi giới thiệu sách

 

 

Tham dự buổi giới thiệu sách còn có PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện; TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện; Trưởng, Phó các đơn vị cùng toàn thể giảng viên quan tâm dự.

Chỉ trì buổi giới thiệu sách, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã khẳng định: Các Văn kiện được thông qua tại Đại hội XIII của Đảng được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Các Văn kiện đã tổng kết, đánh giá việc nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Tại buổi giới thiệu sách, giảng viên các Khoa chuyên môn đã tiến hành thảo luận,  đưa ra những nhận định, đánh giá và khẳng định cuốn sách “Những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” là tài liệu thiết thực, ý nghĩa từ lý luận đến thực tiễn để vận dụng trong công tác giảng dạy ở tất cả chuyên ngành học. Từ đó chỉ rõ những điểm mới, điểm cốt lõi, trọng tâm xuyên suốt trong nội dung cuốn sách được vận dụng và đưa vào điều chỉnh đề cương và từng chuyên đề bài giảng của đơn vị.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các Khoa chuyên môn, các thành viên Ban Giám đốc đã đánh giá và biểu dương một số đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác chuẩn bị nội dung cũng như đưa ra những vấn đề vận dụng vào trong các chuyên đề giảng dạy.Tuy nhiên, các đồng chí trong Ban Giám đốc mong muốn các khoa chuyên môn cần cụ thể hóa những điểm mới trong các Văn kiện vào từng chuyên đề bài giảng, gắn lý luận với thực tiễn; đặc biệt, phương pháp tiếp cận cuốn sách cần có sự thống nhất, gắn với từng chuyên đề theo từng chuyên ngành trong quá trình triển khai hoạt động thực tiễn.

Qua những ý kiến trình bày, thảo luận cũng như góp ý của các thành viên Ban Giám đốc, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đề nghị các đơn vị chuyên môn đưa các nội dung “Những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” vào trong tổ chức giảng dạy. Bên cạnh đó, các đơn vị giảng dạy cần trao đổi tách bạch giữa hai nội dung bàn luận để nghiên cứu, bổ sung phát triển lý luận và việc bàn luận để tổ chức giảng dạy. Để các Văn kiện, và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đi vào thực tiễn, Đồng chí đề nghị các Khoa chuyên môn cần tập trung nghiên cứu, hoàn thiện, vận dụng nội dung Văn kiện  vào công tác giảng dạy lý luận trong trường Đảng ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.

 

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 1124
  • Tháng hiện tại: 29406
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970