Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

07/04/2021 03:14 PM


Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐU của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sáng 07/4/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

HỘI NGHỊ SƠ KÊT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐU của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sáng 07/4/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có: Đồng chí Đinh Văn Trung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng úy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Vũ Văn Hậu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện. Dự Hội nghị còn có đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, khoa chuyên môn cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện.

 

PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo sơ kết tại Hội nghị

 

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 05 năm qua (2016-2020), Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong tất cả các lĩnh vực công tác của Học viên trên nguyên tắc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện và theo tinh thần Nghị quyết Trung ương lần thứ tư khóa XII, hướng tới đào tạo đội ngũ cán bộ có chất lượng và luôn giữ vững bản chất trường Đảng, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, không ngừng nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện. Đồng thời, Đảng bộ xác định, Học viện với vị trí là một trong những trung tâm nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại Học viện sẽ góp phần lan tỏa những giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ trong tổ chức mà còn lan tỏa đối với xã hội và nhân loại.

Trong giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I đã phát huy cao độ tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, sớm định hình những quan điểm chỉ đạo, xác định rõ mục tiêu và các nguyên tắc cơ bản. Đây là yếu tố hàng đầu, giữ vị trí quyết định tạo ra những thành tựu của Đảng bộ trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi đã xác định. Từ đó, xây dựng các chương trình, kế hoạch và mô hình phù hợp, gắn học tập với vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn. Thông qua công tác quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các chi bộ, đảng viên về nội dung, ý nghĩa của Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng bộ đã huy động sự tham gia nhiệt thành, có trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, đồng thời chỉ đạo xây dựng được nhiều mô hình, sản phẩm mang tính sáng tạo, thiết thực, tiêu biểu gắn với chức năng, nhiệm vụ của Học viện. Các sản phẩm này có tác động tích cực đối với công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm hạn chế trong việc triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Rút kinh nghiệm từ những hạn chế đó, Đảng bộ Học viện chính trị khu vực I đã đề ra những giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, Đảng bộ sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, lãnh đạo trong công tác tuyên truyền, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Học viện; đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW kết hợp với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và  Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Đặc biệt Đảng bộ Học viện xác định, cần đa dạng hóa hơn nữa các mô hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác nghiên cứu khoa học của Học viện và tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với các tập thể, cá nhân tâm huyết, sáng tạo các mô hình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

 

PGS.TS. Nguyễn  Xuân Trung, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày tham luận

ThS. Nguyễn Việt Phương, Phó Trưởng khoa Lịch sử Đảng trình bày tham luận

PGS.TS. Trương Quốc Chính, Trưởng khoa Triết học trình bày tham luận

TS. Tạ Thị Đoàn, Phó Trưởng ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trình bày tham luận

PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Hà, Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế trình bày tham luận

ThS. Phạm Thị Trọng Hiếu, Giảng viên khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học trình bày tham luận

TS.Đào Xuân Thủy, Trưởng ban Thanh tra trình bày tham luận

 

Trình bày tham luận tại Hội nghị, các đồng chí đại diện các chi bộ đã tóm tắt những kết quả đã đạt được, đồng thời đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW tại đơn vị và Học viện. Ngoài ra, các tham luận nhấn mạnh vai trò của Đảng ủy trong việc hỗ trợ, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW vể tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đảm bảo sát với yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, đề xuất Đảng ủy cần sớm thống nhất các tiêu chí cụ thể trong đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức và đảng viên hàng năm gắn với nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện của các chi bộ trực thuộc góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tổng kết tại Hội nghị, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Học viện đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí mong rằng, các cán bộ, đảng viên, người lao động tại Học viện sẽ phát huy những kết quả đã đạt được trong 05 năm qua, tiếp tục xây dựng kế hoạch hành động chi tiết, thiết thực hơn, gắn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị với nhiệm vụ chính trị của Học viện. Ngoài ra, các nhiệm vụ chuyên môn cần gắn với các nội dung tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ các cấp. Bên cạnh đó, Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, Đảng ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch, mô hình và các điển hình tiên tiến, đồng thời tăng cường kiểm tra, đánh giá, nâng cao tính tự giác của các đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đánh giá những kết quả đạt được trong 05 năm (2016-2020), đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tham luận tại Hội nghị một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên tại Học viện, đồng thời, nâng cao nhận thức,trách nhiệm nêu gương của các tổ chức, cá nhân nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 1349
  • Tháng hiện tại: 58253
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970