Chương trình chào cờ, triển khai nhiệm vụ và quán triệt, phổ biến nghị quyết tháng 01/2021

05/01/2021 02:23 PM


Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, sáng 04/01/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Chương trình Chào cờ, triển khai nhiệm vụ và quán triệt, phổ biến Nghị quyết tháng 01/2021. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc: PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, PGS.TS Lê Thị Thục, TS. Vũ Văn Hậu; lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện.

 

CHƯƠNG TRÌNH CHÀO CỜ, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ QUÁN TRIỆT, PHỔ BIẾN, NGHỊ QUYẾT THÁNG 01/2021

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, sáng 04/01/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Chương trình Chào cờ, triển khai nhiệm vụ và quán triệt, phổ biến Nghị quyết tháng 01/2021. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc: PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, PGS.TS Lê Thị Thục, TS. Vũ Văn Hậu; lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện.

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện báo cáo tại Hội nghị

PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện báo cáo tại hội nghị

 

Thay mặt Ban Tuyên giáo Đảng ủy, PGS.TS. Lê Thị Thục đã phổ biến nội dung của Hướng dẫn 152-HD/BTGTW, ngày 16/9/2020 về Công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử Đảng bộ địa phương năm 2021, cụ thể cần tập trung triển khai thực hiện 6 nội dung: (1) Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu rộng, triển khai kịp thời các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp ở địa phương; thông tin lý luận và thực tiễn mới; (2) Tăng cường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (3) Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; (4) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị; (5) Công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; (6) Giao ban, tập huấn công tác lý luận chính trị; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với mục đích nhằm góp phần làm rõ, bổ sung, hoàn thiện nền tảng tư tưởng của Đảng, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác -Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

TS. Phạm Hồng Quý, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ báo cáo tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị TS. Phạm Phồng Quý, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ đã phổ biến những nội dung của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; TS. Hoàng Ngọc Hải, Trưởng ban Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế trình bày tham luận với nội dung phê phán những nhận thức lệch lạc, luận điểm sai lầm về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

TS. Hoàng Ngọc Hải, Trưởng ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế báo cáo tại Hội nghị

 

Cũng trong Hội nghị, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đã được nghe PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện trong tháng 01 năm 2021.

Về công tác đào tạo bồi dưỡng và đảm bảo chất lượng đào tạo, hoàn thiện, điều chỉnh khung chương trình Đại học Lào; hoàn thiện khung chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo chức danh; nghiệm thu đề cương, câu hỏi thi chương trình Cao cấp lý luận chính trị theo Hướng dẫn 216; tiếp tục lồng ghép vào chương trình nội dung bài giảng Nghị quyết 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới vào nội dung giải quyết các vấn đề thực tiễn trong đào tạo, bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị.

Về công tác nghiên cứu khoa học, Học viện cần tập trung vào điều chỉnh, phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cơ sở năm 2021; Hoàn thiện phần mềm quản lý khoa học.

Về công tác tổ chức - cán bộ, ban hành quy chế làm việc của giảng viên; xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ năm 2021; thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp phó các đơn vị thuộc Học viện; xin ý kiến Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ để thực hiện Quyết định số 201-QĐ/HVCTQG về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao quyền, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm cán bộ.

Về công tác tài chính, hậu cần, triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; xây dựng phương án tổ chức đón tết Nguyên Đán 2021; triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021; Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid 19.

Về công tác tạp chí và thông tin khoa học, dự thảo phương án xây dựng tạp chí giáo dục lý luận phiên bản điện tử.

Công tác thanh tra - pháp chế, xây dựng kế hoạch thanh tra - pháp chế năm 2021; xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến nhiệm vụ Học viện.

Bên cạnh triển khai nhiệm vụ tháng 01 năm 2021, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh cũng đã triển khai, phổ biến tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động về hai bài phát biểu, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020; phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; Tổng kết công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ; Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021. Đồng chí đề nghị Bí thư các chi bộ tiếp tục triển khai, phổ biến đến toàn thể cán bộ,đảng viên trong chi bộ thuộc Học viện.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 1585
  • Tháng hiện tại: 93868
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970