Học viện Chính trị khu vực I tổ chức nghe báo cáo chuyên đề những điểm mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

30/12/2020 08:57 AM


Sáng 25/12/2020, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức cho toàn thể học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2020-2021 nghe báo cáo chuyên đề “Những điểm mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và nhận dạng những quan điểm sai trái, thù địch trước Đại hội XIII của Đảng” do PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương làm báo cáo viên.

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I TỔ CHỨC NGHE BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

 

Sáng 25/12/2020, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức cho toàn thể học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2020-2021 nghe báo cáo chuyên đề “Những điểm mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và nhận dạng những quan điểm sai trái, thù địch trước Đại hội XIII của Đảng” do PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương làm báo cáo viên.

PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề

Buổi nghe Báo cáo còn nhận được sự quan tâm của đại diện lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, viên chức Học viện.

Mở đầu buổi báo cáo chuyên đề, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông đã khái quát quá trình soạn thảo các văn kiện trình Đại hội, trong đó nêu rõ tại Đại hội XIII của Đảng sẽ thảo luận về Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Toàn cảnh buổi nghe báo cáo chuyên đề

Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra cần giải quyết, cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt kỳ vọng, niềm tin vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn. Dự thảo các văn kiện được các tiểu ban phụ trách chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, có nhiều điểm mới, trong đó chú trọng việc lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức chính trị xã hội và tầng lớp nhân dân.

Qua tổng hợp, phân tích các ý kiến góp ý cho thấy, hầu hết đều thể hiện sự tâm huyết, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao đối với Đảng, với nhân dân, đất nước. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần thật sự cầu thị, dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong nhân dân và xã hội; phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp và chỉnh sửa, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng có một số điểm mới nổi bật đó là việc xác định chủ đề Đại hội:“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Chủ đề Đại hội XIII đã bổ sung nội dung xây dựng hệ thống chính trị vào nội dung xây dựng Đảng, nêu bật khát vọng phát triển đất nước, xác định rõ mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN. Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị nêu rõ sau 35 năm đổi mới, đất nước ta có nền kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng ở mức khá cao (khoảng 5,9%/năm). Tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh nền kinh tế được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, đạt nhiều kết quả rõ rệt. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá quyết liệt, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết giữa “xây” và “chống”. Riêng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tính đến 30/11/2020, Đảng đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ diện Trung ương quản lý cả đương chức và nghỉ hưu. Đặc biệt đã xử lý vi phạm của 04 Ủy viên Bộ Chính trị và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị.

Dự thảo Báo cáo chính trị lần này cũng nêu về hệ quan điểm chỉ đạo. Đây là một trong những điểm mới nổi bật. Trong đó nhấn mạnh quan điểm tư tưởng chủ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn tới là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Về các điểm mới trong cách tiếp cận xác định mục tiêu, Dự thảo xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025 nước ta là nước đang phát triển, có nền công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Buổi báo cáo của PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã được học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2020-2021 tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc./.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 1458
  • Tháng hiện tại: 93741
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970