Giới thiệu sách “Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam”

28/09/2020 03:00 PM


Thực hiện Kế hoạch số 632-KH/HVCTKV I, sáng 28/9/2020, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp với khoa Lịch sử Đảng giới thiệu cuốn sách “Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam" của GS.TS.NGND Lê Hữu Nghĩa, Nhà xuất bản Chính trị Sự thật xuất bản năm 2017.

 

GIỚI THIỆU SÁCH "CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

VỚI CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM"

 

Thực hiện Kế hoạch số 632-KH/HVCTKV I, sáng 28/9/2020, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp với khoa Lịch sử Đảng giới thiệu cuốn sách “Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam" của GS.TS.NGND Lê Hữu Nghĩa, Nhà xuất bản Chính trị Sự thật xuất bản năm 2017.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện dự và

phát biểu tại buổi giới thiệu sách

 

Tham dự buổi giới thiệu có: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo các khoa chuyên môn; lãnh đạo và cán bộ, viên chức khoa Lịch sử Đảng, Trung tâm Thông tin khoa học và các cán bộ quan tâm đến dự.

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Lịch sử Đảng

giới thiệu tổng quan về cuốn sách

 

Đại điện đơn vị giới thiệu sách, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Lịch sử Đảng nêu lý do lựa chọn cuốn sách, giới thiệu về tác giả và tổng quan cuốn sách. Theo TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, cuốn sách “Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam" của GS.TS.NGND Lê Hữu Nghĩa là tài liệu quan trọng, đưa ra nhiều luận điểm có ý nghĩa thực tiễn trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị; giúp người đọc định hình rõ 02 nguyên tắc trong đấu tranh lý luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (nguyên tắc tính Đảng và nguyên tắc tính khoa học); phân biệt rõ các cấp độ, quan điểm, cách thức, phương pháp trong đấu tranh lý luận và đưa ra 04 yêu cầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, cuốn sách góp phần định hình rõ hơn những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công cuộc đổi mới toàn diện ở Việt Nam.

 

Tại buổi giới thiệu sách, các ý kiến phát biểu đều thống nhất rằng: Cuốn sách là tài liệu quan trọng, đưa ra những luận cứ sắc bén phê phán quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng; nhận diện những tác động của thời đại với sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin; khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, từ đó thống nhất một số vấn đề lý luận và thực tiễn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam góp phần thiết thực trong nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Học viện Chính trị khu vực I.

 

Một số hình ảnh tại buổi giới thiệu sách:

 

TS. Vũ Văn Hậu, Phó giám đốc Học viện phát biểu ý kiến

 

TS. Mai Thúc Hiệp, Giảng viên chính khoa Lịch sử Đảng giới thiệu nội dung sách

 

ThS. Nguyễn Việt Phương, Phó Trưởng khoa Lịch sử Đảng giới thiệu nội dung sách

 

TS. Nguyễn Nam Thắng, Phó Trưởng khoa Triết học phát biểu

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:42
  • Hôm nay: 613
  • Tháng hiện tại: 63117
  • Tổng lượt truy cập: 966098
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970