Giới thiệu sách " Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng"

30/06/2020 11:14 AM


Thực hiện kế hoạch số: 398-KH/HVCTKV I, ngày 9/6/2020 về giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sáng 29/6/2020, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I chủ trì buổi giới thiệu sách “Chủ nghĩa Mác - Lênin - Học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng” của GS. Trần Nhâm do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản năm 2011.

 

GIỚI THIỆU SÁCH “ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN HỌC THUYẾT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN VÀ SÁNG TẠO KHÔNG NGỪNG”

 

Thực hiện kế hoạch số: 398-KH/HVCTKV I, ngày 9/6/2020 về giới thiệu sách chuyên môn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sáng 29/6/2020,  PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I chủ trì buổi giới thiệu sách “Chủ nghĩa Mác - Lênin - Học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng” của GS. Trần Nhâm do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản năm 2011.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì buổi giới thiệu sách

 

Tham dự buổi giới thiệu có: PGS.TS. Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện; TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, giảng viên quan tâm đến dự.

 

TS. Đỗ Đức Quân, Trưởng khoa Kinh tế chính trị phát biểu

 

PGS.TS. Trương Quốc Chính Q. Trưởng khoa Triết phát biểu

 

TS. Phạm Thanh Hà, Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học phát biểu

 

Tại buổi giới thiệu sách, các đại  biểu tham dự  đã trao đổi, thảo luận, phân tích làm rõ những nội dung được tác giả đề cập đến: Sự phát triển lý luận hình thái kinh tế xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin, sự vận dụng sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh, sự sụp đổ của Liên Xô trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội; Học thuyết giá trị thặng dư trong chủ nghĩa tư bản là nguồn gốc của Chủ nghĩa duy vật lịch sử; thực chất nguồn gốc, ý nghĩa của giá trị thặng dư; những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận học thuyết giá trị thặng dư ; luận chứng khoa học của học thuyết; sự phát triển của giá trị thặng dư trong bối cảnh hiện nay; Chủ nghĩa Mác - Lênin với lý luận với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; đấu tranh giai cấp…

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng Khoa Lịch sử Đảng phát biểu

 

Các ý kiến thảo luận cũng tán thành với những luận giải hết sức khoa học của tác giả và khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin là một học thuyết “mở” luôn luôn phát triển và không ngừng sáng tạo, cung cấp cho loài người những nhận thức đúng đắn, phương pháp luận biện chứng, những dự báo khoa học và được thực tiễn chứng minh ở tầm bao quát thời đại.

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Xây dựng Đảng phát biểu

 

Qua phân tích giá trị cốt lõi của cuốn sách đại diện các khoa chuyên môn cho rằng cuốn sách là nguồn tư liệu quý cần được vận dụng vào trong trong công tác giảng dạy tại Học viện Chính trị khu vực I dưới góc độ là khoa học liên ngành của các khoa chuyên môn: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Xây dựng Đảng…Đồng thời vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo đúng quan điểm mà cuốn sách khẳng định “ Đảng ta kiên trì lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.

 Kết luận buổi giới thiệu sách, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh đề nghị các khoa chuyên môn lựa chọn những cuốn sách giới thiệu cần tìm ra nội dung cốt lõi, đặc biệt nội dung liên quan đến tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; chia sẻ những quan điểm, luận điểm, các ý kiến đánh giá, kết luận của cuốn sách mà người đọc cho rằng có ý nghĩa, giá trị; chỉ ra những vấn đề, nội dung của cuốn sách có thể vận dụng vào giảng dạy đối với các khoa chuyên môn cho các hệ lớp, nhất là hệ Cao cấp lý luận chính trị.

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:75
  • Hôm nay: 919
  • Tháng hiện tại: 43958
  • Tổng lượt truy cập: 958560
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970