Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

11/05/2020 08:11 AM


Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/ĐU ngày 20/01/2020 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về một số nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Thông báo số 924-TB/ĐU ngày 04/5/2020 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức Đại hội điểm, trong hai ngày 08/5 và 09/5/2020, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ điểm lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Kiên định lý tưởng, rèn luyện tính Đảng, đoàn kết sâu rộng, tự phê bình và phê bình thật thà, không ngừng sáng tạo và phát triển”. GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Đại hội.

 

ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020-2025

 

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/ĐU ngày 20/01/2020 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về một số nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Thông báo số 924-TB/ĐU ngày 04/5/2020 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức Đại hội điểm, trong hai ngày 08/5 và 09/5/2020, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ điểm lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Kiên định lý tưởng, rèn luyện tính Đảng, đoàn kết sâu rộng, tự phê bình và phê bình thật thà, không ngừng sáng tạo và phát triển”. GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Đại hội.

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Tham dự Đại hội đại biểu đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh còn có: PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy; PGS.TS. Trần Minh Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy; Tại các điểm cầu có: Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo các Ban tham mưu của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực II, khu vực III, khu vực IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; đại diện cấp ủy các chi bộ trực thuộc tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Học viện Chính trị khu vực I có: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Vũ Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện cùng 100 đại biểu chính thức đại diện cho 270 đảng viên trong toàn Đảng bộ có mặt đầy đủ tham dự Đại hội.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh trình bày diễn văn khai mạc Đại hội

 

Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thức III, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong thời gian qua, toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ đã thi đua sôi nổi, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; Đảng ủy tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tại Đại hội này, Đồng chí đề nghị các đại biểu hãy nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I trong sạch, vững mạnh.

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày báo cáo chính trị

 

Đại hội đã nghe PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo chỉ rõ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I đã luôn đoàn kết, thống nhất, kiên định bản lĩnh chính trị, ý chí, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, được thể hiện rõ trên các mặt lãnh đạo công tác của Đảng bộ. (i)Về lãnh đạo Công tác đào tạo, bồi dưỡng và đảm bảo chất lượng, chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với các nguồn lực của Học viện; chỉ đạo quyết liệt đổi mới phương pháp giảng dạy theo phương châm gắn lý luận với thực tiễn và tăng cường tính Đảng. Thực hiện mô hình đào tạo gắn giảng đường với hiện trường nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng, thái độ của giảng viên và học viên. Tổ chức mô hình giáo dục tính Đảng cho học viên đầu mỗi khóa học, tổ chức thảo luận, học tập bài Diễn văn khai mạc lớp lý luận khóa I - trường Nguyễn Ái Quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chỉ đạo việc bổ sung, cập nhật nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng đề cương bài giảng, trong đó xác định rõ mục tiêu và chuẩn đầu ra; chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động tự học của học viên; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý học viên, kết quả giai đoạn 2015-2019 đã đào tạo, bồi dưỡng cho 70 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung với 2.667 học  viên; 92 lớp hệ không tập trung với 8.348 học viên; lớp hoàn chỉnh CCLLCT (năm học 2018-2019) 6 lớp, có 481 học viên; đào tạo đại học cho 98 học viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Cách mạng Lào; đào tạo sau đại học cho 95 học viên; (ii) lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học, tạp chí và hợp tác quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu các đề tài cơ sở phục vụ các chuyên đề, môn học của các khoa gắn với việc xã hội hóa tài liệu phục vụ đào tạo và nghiên cứu; xây dựng các nhóm nghiên cứu tham gia đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh, giai đoạn 2015-2019 đã có 8 chương trình, đề tài cấp quốc gia và đề tài, nhiệm vụ cấp trên giao; 18 đề tài cấp bộ xét chọn; 42 đề tài cấp cơ sở không phân cấp; 98 đề tài cấp cơ sở phân cấp; tổ chức thành công 02 Hội thảo, tọa đàm khoa học cấp quốc tế; 03 cấp quốc gia; 01 cấp bộ và 27 cấp cơ sở; Các giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo, luận văn, khoá luận đều được số hoá, Website thư viện điện tử, thư viện số được vận hành thông suốt. Văn hóa đọc ngày càng được phát triển cả về số lượng và chất lượng, ngày càng thu hút được nhiều giảng viên và học viên tham gia; (iii) Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm bớt tầng nấc trung gian, thực hiện hợp nhất một số khoa, ban, phòng đảm bảo chất lượng, hiệu quả; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ Ban Giám đốc đến các đơn vị trực thuộc; đổi mới, thực hiện đánh giá cán bộ bằng phần mềm, đảm bảo công tâm, khách quan; việc đi thực tế dài hạn của giảng viên có bước đột phá, tạo được sự đồng thuận trong Đảng bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng; một số cấp uỷ viên vẫn có biểu hiện thụ động, chưa phát huy tốt vai trò trong lãnh đạo hoạt động chuyên môn của đơn vị; việc đổi mới phương pháp dạy và học chưa mạnh mẽ; ứng dụng các đề tài cơ sở chậm và chưa đạt hiệu quả cao; Công tác thông tin, quảng cáo của tạp chí thực hiện chưa hiệu quả, chưa phát huy hết tiềm năng, vị thế của Tạp chí Giáo dục lý luận; một số kỳ xuất bản tạp chí bị chậm tiến độ, chưa gắn kết tốt với nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo, bồi dưỡng; quá trình tổ chức kiện toàn, hợp nhất một số đơn vị còn có một số cán bộ, đảng viên chưa thống nhất cao về mặt tư tưởng..

Báo cáo chính trị cũng chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ Học viện khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của Đảng bộ, trong đó đặc bịệt tập trung vào 4 nhiệm vụ mang tính đột phá: i) Phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ giảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường tính Đảng cho đội ngũ đảng viên- giảng viên; ii) Đổi mới mạnh mẽ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo hướng đảm bảo bản chất trường Đảng, lý luận gắn với thực tiễn, phát huy tính chủ động, tích của người học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo.iii) Hiện đại hóa cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; Xây dựng văn hóa trường Đảng với giá trị lan tỏa: Kiên định, thực tế, sáng tạo, kết nối, phụng sự. iv) Tăng cường kiểm tra, thanh tra trên tất cả các mặt hoạt động của Học viện.

Đại hội cũng được nghe các đại biểu tham luận góp ý, bổ sung vào các văn kiện: i) Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; ii)Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III. Đặc biệt, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận và làm sâu sắc hơn những nội dung của Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I lần thứ IX.

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Xây dựng Đảng phát biểu tham luận

 

TS. Phạm Thanh Hà, Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học phát biểu tham luận

 

TS. Giang Thị Huyền, Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học phát biểu tham luận

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đánh giá rất cao quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội bài bản, nền nếp, đặc biệt là chuẩn bị Văn kiện trình Đại hội.  Đồng chí cũng ghi nhận trong nửa nhiệm kỳ cuối, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I đã vượt qua được thời khắc khó khăn và có những chuyển biến hết sức mạnh mẽ, khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng ủy đối với mọi mặt hoạt động; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chú trọng hai nhiệm vụ lớn là công tác đào tạo, bồi dưỡng theo đúng chức năng bản sắc trường Đảng; làm tốt công tác nghiên cứu khoa học và việc tăng cường cơ sở vật chất để phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Đồng chí cũng cho rằng, để đạt được những kết quả trong nhiệm kỳ 2015-2020 đây là sự nỗ lực cố gắng, đồng lòng, đoàn kết, chung ý chí của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của Học viện Chính trị khu vực I. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng: Một là bài học sức mạnh của sự đoàn kết; Hai là trách nhiệm của người đứng đầu, sự gương mẫu của lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo chính quyền; Ba là thẳng thắn tự phê bình và phê bình, nhưng phải đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I cần quan tâm, tập trung vào các mặt công tác sau: i) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phải khắc phục được tình trạng cán bộ ngại, lười học lý luận chính trị; đội ngũ cán bộ lãnh đạo mới phải đảm bảo đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; đội ngũ tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải được nâng tầm cao hơn về mọi phương diện; ii) Công tác nghiên cứu khoa học cần lãnh đạo chặt chẽ hơn để phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Học viện; iii) Thực hiện nhiệm vụ chính trị cần bám sát ba đề án: Đề án đổi mới nâng cao khung nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và hệ thống chính trị trong cả nước;  Đề án 587 về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trọng tâm là đội ngũ giảng viên; ưu tiên có trọng điểm đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất, trong đó tập trung xây dựng khu nhà ở ký túc xá cho học viên theo đúng quy định, hướng dẫn của Nhà nước; iv) Khẳng định bản sắc, nâng cao uy tín trường Đảng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với khu vực và quốc tế để được thừa nhận là một địa chỉ tin cậy trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý; v) Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tiếp tục tổng hợp và có những ý kiến đóng góp về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vào các dự thảo văn kiện Đại hội các cấp; Tiếp tục khẳng định vai trò công tác Đảng, xây dựng Đảng bộ, cách thức lãnh đạo của Đảng bộ thông qua các Hội nghị, Nghị quyết chuyên đề; vi) Tiếp tục lãnh đạo công tác tư tưởng, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng mong muốn Đại hội sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ có uy tín, phẩm chất, năng lực theo tinh thần chỉ đạo trong bài phát biểu của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị cán bộ toàn quốc và đây phải là một tập thể có tinh thần đoàn kết để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Với sự đồng thuận cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I, nhiệm kỳ 2020-2025; bỏ phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy, khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 18 đại biểu chính thức, 04 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện

tặng hoa chia tay các đồng chí thôi không tham gia Ban Chấp hành khóa IX.

 

Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại biểu đã tán thành với những nội dung về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện khoá VIII và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2020 - 2025.

 

Đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội

 

Phát biểu Bế mạc Đại hội, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Giám đốc Học viện nhấn mạnh, sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Phát huy kết quả đã đạt được, Đảng ủy nhiệm kỳ mới cần khẩn trương tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Đại hội, bám sát chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đồng chí tin tưởng mỗi thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, ra sức cống hiến góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng hội Đảng bộ đã đề ra.

 

Danh sách các đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025:

 

STT Họ và tên Chức vụ 
1  PGS. TS. Nguyễn Vĩnh Thanh  Giám đốc Học viện 
2  PGS.TS. Hoàng Văn Hoan  Phó Giám đốc Hoc viện
3  PGS.TS. Lê Thị Thục  Phó Giám đốc Học viện
4  TS. Vũ Văn Hậu  Phó Giám đốc Học viện
5  TS. Phạm Hồng Quý  Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ
6  TS. Phạm Thị Ngọc Dung  Trưởng ban Quản lý đào tạo
7  TS. Hoàng Ngọc Hải  Trưởng ban quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
8  TS. Đỗ Đức Quân  Trưởng khoa Kinh tế chính trị
9  TS. Phạm Thanh Hà  Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học
10  TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền  Trưởng khoa Lịch sử Đảng
11  TS. Nguyễn Thị Thanh Bình  Trưởng khoa Xây dựng Đảng
12  TS. Vũ Trường Giang  Trưởng khoa Dân tộc và Tôn giáo
13  ThS. Nguyễn Thanh Bình  Phó Trưởng khoa Lãnh đạo học và Chính sách công
14  TS. Lê Sỹ Thọ  Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính
15  ThS. Nguyễn Văn Tặng  Chánh Văn phòng 

 

Một số hình ảnh trưng bày sách tại Đại hội:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:54
  • Hôm nay: 293
  • Tháng hiện tại: 80124
  • Tổng lượt truy cập: 710355
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970