Học viện Chính trị khu vực I thảo luận về “Xây dựng tài liệu phục vụ đào tạo, điều chỉnh đề cương, câu hỏi cốt lõi, kế hoạch bài giảng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

11/02/2020 05:08 PM


Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, chiều 10/02/2020, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức thảo luận chuyên đề với nội dung “Xây dựng tài liệu phục vụ đào tạo, điều chỉnh đề cương, câu hỏi cốt lõi, kế hoạch bài giảng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì buổi thảo luận.

 

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I THẢO LUẬN VỀ

“XÂY DỰNG TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐÀO TẠO, ĐIỀU CHỈNH ĐỀ CƯƠNG, CÂU HỎI CỐT LÕI,

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG”

 

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, chiều 10/02/2020, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức thảo luận chuyên đề với nội dung “Xây dựng tài liệu phục vụ đào tạo, điều chỉnh đề cương, câu hỏi cốt lõi, kế hoạch bài giảng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì buổi thảo luận.

 

Tham dự còn có các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các khoa chuyên môn và giảng viên kiêm giảng là thủ trưởng các đơn vị chức năng.

 

 

Toàn cảnh buổi thảo luận

 

Tại buổi thảo luận các ý kiến đều thống nhất khẳng định sự cần thiết trong việc điều chỉnh đề cương, kế hoạch giảng dạy, cách tiếp cận tài liệu giảng dạy các chuyên đề chương trình cao cấp lý luận chính trị đáp ứng mục tiêu, bản chất Trường Đảng gắn với yêu cầu của Nghị quyết 35. Đồng thời các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy: xây dựng những tình huống thực tiễn và đặt ra những câu hỏi để học viên thảo luận, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, đặc biệt là giảng viên trẻ nắm vững cách thức giải quyết các nội dung đó trong từng bài giảng cụ thể. Tăng cường tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề do các chuyên gia về từng lĩnh vực báo cáo để cập nhật kiến thức cho chính đội ngũ giảng viên.

 

TS. Đỗ Đức Quân, Trưởng khoa Kinh tế chính trị phát biểu tham luận

 

TS. Phạm Hồng Quý, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ phát biểu tham luận

 

 

TS.Giang Thị Huyền, Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học phát biểu tham luận

 

Phát biểu kết luận, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh đã nhấn mạnh một số điểm: Đầu tiên, cần thống nhất cách tiếp cận, điều chỉnh phần nội dung trong đề cương và kế hoạch bài giảng để giảng dạy một chuyên đề môn học gồm 04 nội dung chính. (bao gồm: Cơ sở khoa học/lý luận của chuyên đề giảng dạy; Quan điểm của Đảng/chính sách của Nhà nước liên quan đến nội dung chuyên đề giảng dạy; Những vấn đề phát sinh cần giải quyết trong hoạt động thực tiễn; Vận dụng lý luận đã giảng dạy để giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra); Tiếp theo, mỗi khoa đề xuất xây dựng tài liệu phục vụ giảng dạy, đáp ứng yêu cầu tổ chức giảng dạy, đảm bảo bản chất trường Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tăng cường nghiên cứu, cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, chỉ rõ những vấn đề cần bổ sung, phát triển, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Ngoài ra, các khoa tăng cường mời chuyên gia am hiểu sâu về chuyên môn giảng dạy của khoa và đặc thù của trường Đảng đến Học viện trao đổi với giảng viên; Cuối cùng, cần điều chỉnh cách tiếp cận đối với đề tài khoa học cấp cơ sở theo hướng thực hiện gắn với bản chất trường Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu tổ chức giảng dạy hiện nay.

Buổi thảo luận diễn ra sôi nổi và thu được nhiều kết quả tốt đẹp!

Một số hình ảnh tại buổi thảo luận:

 

PGS.TS. Trương Quốc Chính, Trưởng khoa Triết học phát biểu

 

TS. Phạm Thị Ngọc Dung, Trưởng ban Quản lý Đào tạo phát biểu

 

TS. Phạm Thanh Hà, Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học phát biểu

 

TS. Hoàng Ngọc Hải, Trưởng ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế phát biểu

 

TS. Nguyễn Quang Hồng, Phó Trưởng khoa Lãnh đạo học và Chính sách công phát biểu

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Lịch sử Đảng phát biểu

 

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:57
  • Hôm nay: 3164
  • Tháng hiện tại: 25474
  • Tổng lượt truy cập: 940076
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970