Hội nghị tổng kết công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW

26/12/2019 08:52 AM


Chiều ngày 23/12/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị, có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, tổ thư ký, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35-NQ/TW

 

Chiều ngày 23/12/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị, có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, tổ thư ký, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

 

Trước các hoạt động chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động cùng những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" (Nghị quyết 35).

Nghị quyết 35 nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 35, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống Học viện; trong đó chú trọng chỉ đạo triển khai Nghị quyết gắn với công tác nghiên cứu, tổng kết lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo, quản lý và công tác tuyên truyền, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên, học viên và sinh viên của Học viện.

Thực tiễn triển khai thời gian qua, hệ thống cấp ủy, lãnh đạo các cấp đã tích cực quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết 35 vào cuộc sống; đặc biệt là tích cực lãnh đạo công tác đấu tranh tư tưởng. Đánh giá bước đầu cho thấy, Nghị quyết 35 đáp ứng đúng và trúng yêu cầu của thực tiễn, đang từng bước được cấp ủy các cấp trong toàn hệ thống Học viện thực hiện tích cực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, gắn với đặc thù nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Học viện. Qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới.

Tuy nhiên, cũng có hiện tượng một số cấp ủy các cấp chưa nhận diện kịp thời, đầy đủ và toàn diện các hoạt động chống phá, khiến việc xác định nội dung, phương thức lãnh đạo lãnh đạo công tác đấu tranh tư tưởng cho sát với tình hình, điều kiện của cơ quan, đơn vị còn bị động, lúng túng; v.v..

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu dự họp cũng thẳng thắn nhận định về nội dung, phương thức/hình thức triển khai Nghị quyết 35 tại Học viện thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực… Chỉ rõ thành tựu, một số tồn tại và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các đề xuất kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả việc triển khai Nghị quyết 35 đều nhấn mạnh ở nội dung xây dựng cơ chế phối hợp, hỗ trợ giữa các cơ quan Trung ương, giữa các đơn vị trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35; xây dựng Quy định về trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và kỷ luật phát ngôn trong đội ngũ giảng viên lý luận chính trị; đa dạng hóa hình thức đấu tranh, tuyên truyền v.v…

Tác giả: BBT; ảnh: Đức Mạnh hcma.vn

  • Đang truy cập:14
  • Hôm nay: 1246
  • Tháng hiện tại: 36494
  • Tổng lượt truy cập: 398644
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970