Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

29/10/2019 02:16 PM


Chiều ngày 23/10, Đảng ủy Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện dự và báo cáo tại Hội nghị.

 

 ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC THÔNG BÁO NHANH

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 11 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII 

 

Chiều ngày 23/10, Đảng ủy Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện dự và báo cáo tại Hội nghị.

 

 Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện và toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện báo cáo tại Hội nghị

 

Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã thông báo các nội dung của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Theo đó, hội nghị lần này diễn ra từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019 tại Thủ đô Hà Nội để thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022. Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với cán bộ.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cho biết, tại Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII), Ban Chấp hành Trung ương cơ bản tán thành những nội dung, vấn đề được trình bày trong các dự thảo báo cáo, tờ trình. Các dự thảo văn kiện đã chắt lọc, phản ánh được kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; kiểm điểm, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sát với thực tế và có nhiều phát hiện, đề xuất mới. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương cũng đóng góp, gợi mở, cho nhiều ý kiến quan trọng, nhất là trên những vấn đề lớn và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Đối với các nội dung trong dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học của Học viện tập trung nghiên cứu, đánh giá một cách khách quan, khoa học luận điểm: Tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, dựa trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô; phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hoá, xã hội, con người, bảo vệ môi trường một cách tương xứng, hài hoà; để từ đó có những kiến nghị, tham góp hiệu quả phục vụ xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế đất nước.

Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ; có trọng tâm, trọng điểm, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Đã kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó xây dựng được đẩy mạnh, chỉnh đốn được tăng cường; siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đề cao trách nhiệm của cấp ủy và sự gương mẫu của cấp trên, người đứng đầu các cấp. Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh, xử lý nghiêm và “không có vùng cấm” đối với cán bộ, đảng viên vi phạm, v.v.. Nhấn mạnh ba nhiệm vụ trọng tâm trong tổng thể các nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra của công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học của Học viện (đầu mối là Viện Xây dựng Đảng) cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa, để có những tham góp, kiến nghị hiệu quả vào việc xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, các đảng viên trong Học viện cần nghiên cứu, nắm vững các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII); vận dụng vào thực tiễn công việc chuyên môn, qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ và đơn vị; chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Dẫn nguồn Hcma.vn

  • Đang truy cập:53
  • Hôm nay: 3196
  • Tháng hiện tại: 9268
  • Tổng lượt truy cập: 725977
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970