Đổi mới công tác Tài chính - Hậu cần tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I trong giai đoạn mới

02/12/2013 08:48 AM


ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TÀI CHÍNH- HẬU CẦN

TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC I

TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

 

       Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I, thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị, xã hội trên địa bàn 28 tỉnh/thành phía Bắc và các ban, ngành trung ương. Học viện là một đơn vị được hợp nhất từ các trường đảng khu vực qua các thời kỳ lịch sử. Với 60 năm truyền thống và kinh nghiệm đào tạo các hệ cử nhân, cao cấp Lý luận chính trị- hành chính và các hệ lớp bồi dưỡng; cùng với một đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu lý luận gồm nhiều thế hệ kế tiếp nhau, nỗ lực đổi mới và sáng tạo, đem tâm huyết và trí tuệ phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử ở nước ta. 

       Nhận thức rõ công tác tài chính là khâu trọng yếu trong hoạt động của khối hậu cần nên ngay trong năm học 2007-2008, Ban Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I đã tập trung chỉ đạo công tác quản lý tài chính với mục tiêu: đảm bảo tốt nguồn tài chính cho các hoạt động của Học viện trong điều kiện nguồn tài chính hạn chế. Là đơn vị sự nghiệp thuộc đơn vị hạch toán cấp III, nguồn thu chính là từ ngân sách Nhà nước, việc thực hiện đúng nguyên tắc quản lý tài chính luôn được xác định là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác tài chính, hậu cần của Học viện.

       Ban Giám đốc đã có sự phân định nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý của tập thể Ban Giám đốc và đồng chí Phó Giám đốc phụ trách hành chính, hậu cần trong quản lý, điều hành hoạt động của khối. Bám sát quy chế, các phòng ban chức năng vừa phát huy tinh thần chủ động, tích cực trong công việc, vừa phối kết hợp chặt chẽ, tạo tính thống nhất trong các hoạt động chung. Lãnh đạo Học viện vừa quản lý chặt chẽ về tài chính, tổ chức vừa kịp thời khuyến khích, động viên cán bộ công nhân, viên chức trong khối hoàn thành nhiệm vụ.

       Năm 2009, hệ thống Học viện chuyển đổi từ cơ chế quản lý tài chính Đảng sang thực hiện Luật ngân sách Nhà nước theo Nghị định 43 của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là điều kiện thuận lợi để Học viện có thể phát huy sự chủ động, tích cực, sáng tạo trong quản lý tài chính, tăng nguồn thu cho đơn vị nhằm từng bước cải thiện, nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức. Để tạo lập cơ chế chi tiêu tài chính vừa tuân thủ những nguyên tắc tài chính căn bản vừa phát huy được sự chủ động, tích cực của đơn vị trong thực hiện Nghị định số 43, năm học 2009-2010, Học viện đã hoàn thành Quy chế chi tiêu nội bộ. Quy chế này từng bước được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu mới trong chi tiêu tài chính của Học viện trong những năm học tiếp theo.

       Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính được tiến hành thường xuyên nhằm xây dựng mô hình quản lý dân chủ, công khai, minh bạch gắn với việc thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện. Do đó, hoạt động tài chính của Học viện luôn bảo đảm tốt kế hoạch chi tiêu hàng tháng, hàng quý như tiền lương, tiền phụ cấp của cán bộ, công nhân viên, sinh hoạt phí của học viên; phục vụ kịp thời các chi tiêu thường xuyên khác. Các hoạt động nghiệp vụ kế toán tài chính bảo đảm đúng chế độ, chính sách của Nhà nước; lập và phân định tốt việc thực hiện chi tiêu ngân sách hàng năm công khai tới các khoa, phòng. Hiệu quả của hoạt động tài chính góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ chung của Học viện và chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức. Bình quân hàng năm, Học viện đã giải quyết cho cán bộ, công chức được hưởng 3 tháng lương cơ bản từ thu nhập tăng thêm và các khoản chi khác vào các dịp lễ, tết trong năm trung bình gần 6 triệu đồng/người. Học viện luôn dành lượng kinh phí ổn định phục vụ hoạt động của các tổ chức: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Nữ công, Cựu chiến binh của Học viện.

       Về hoạt động của khối văn phòng, Học viện quan tâm nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp của khối Văn phòng. Những thành tựu chung của Học viện trong các năm học qua có đóng góp quan trọng của khối Văn phòng gắn với những chức năng, nhiệm vụ được giao. Hiện nay, Học viện đang cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động của khối văn phòng, công tác quản lý hành chính theo định hướng ISO, tiến tới thực hiện quản lý theo ISO trên tất cả các mặt công tác của quy trình quản lý mới. Từng bước thực hiện giảm thủ tục hành chính văn bản, quản lý và nâng cao chất lượng thẩm định văn bản khi ban hành.

       Công tác quản trị đã làm tốt việc sửa chữa cơ sở vật chất, bảo đảm việc mua sắm trang thiết bị thiết yếu phục vụ kịp thời công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu và các công tác khác theo quy định của Nhà nước. Hàng năm, Phòng Quản trị đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Học viện giao cho. Việc đa dạng hóa loại hình đào tạo của Học viện đặt ra những yêu cầu mới cho việc mở rộng, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đặc biệt là cơ sở vật chất của phòng khách và ký túc xá. Do đó, trong các năm học từ 2007 đến 2013, Học viện đầu tư nâng cấp nhà khách, nhà ở học viên, cải tạo và tăng cường các thiết bị hiện đại phục vụ học tập và nghiên cứu tại khu ký túc xá. Năm học 2010-2011, tập trung cải tạo nâng cấp các hạng mục như: nhà A1, B2 làm nhà khách, hoàn thành việc trang cấp đồ gỗ cho nhà khách, nhà học viên, cải tạo lắp đặt đồng hồ nước cho ký túc xá; lắp đặt truyền hình cáp và internet cho học viên; hoàn thành trang thiết bị đồ gỗ cho nhà A5 và các công trình phụ trợ khác; kịp thời sửa chữa, thay thế, duy tu bảo dưỡng các thiết bị điện, điện tử, nước sinh hoạt... nâng cao chất lượng phục vụ sinh hoạt và học tập của học viên. Năm học 2012-2013, hoàn thành cải tạo Hội trường A, nhà ở học viên, sửa chữa phòng làm việc tầng 2 nhà A5, hoàn thiện các trang thiết bị, đồ gỗ cho phòng họp và phòng giao ban trực tuyến tại tầng 7 nhà A5; hình thành phòng bảo vệ luận văn, luận án để phục vụ cho đào tạo sau đại học tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện. Việc quản lý cơ sở vật chất, đặc biệt là điện, nước được thực hiện theo phương châm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

       Hoạt động của Phòng Xe máy luôn bảo đảm yêu cầu công tác giảng dạy, nghiên cứu. Phòng luôn phục vụ bảo đảm an toàn trong các chuyến công tác, phục vụ tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Học viện. Phòng Y tế thực hiện nghiêm túc chế độ trực cấp cứu và các quy định khác của ngành Y tế, mua thẻ bảo hiểm y tế cho cán bộ đúng kỳ hạn. Phòng luôn bảo đảm thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, chăm sóc sức khỏe ban đầu, tổ chức khám bệnh toàn diện, định kỳ cho cán bộ, viên chức.

       Công tác thanh tra giáo dục có nhiều đổi mới và hoạt động có hiệu quả tốt, góp phần giúp Ban Giám đốc trong công tác quản lý đào tạo. Hàng năm, Phòng Thanh tra tiến hành kiểm tra hồ sơ của các lớp tập trung và tại chức. Hoạt động thanh tra định kỳ đều được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm đúng nguyên tắc và có hiệu quả. Nội dung thanh tra bao gồm: kiểm tra việc thực hiện quy chế đào tạo tại các lớp, các hệ đào tạo, thực hiện chương trình kế hoạch học tập, sỹ số lên lớp, kiểm tra ý thức học tập và việc thực hiện quy chế thi của học viên các hệ đào tạo. Chất lượng nghiệp vụ, chuyên môn của đội ngũ cán bộ thanh tra được nâng lên cả về kinh nghiệm và năng lực hoạt động thanh tra. Hoạt động của Phòng Thanh tra đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo của Học viện.

       Về công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động công nghệ thông tin: năm học 2007-2008 Học viện đã hoàn thành giai đoạn 1 đề án tin học hóa các hoạt động công nghệ thông tin và tiếp tục triển khai theo chỉ đạo của văn phòng Trung ương Đảng. Thiết thực phục vụ cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, hiện đại của Học viện, năm học 2008-2009, Phòng Công nghệ Thông tin đã tổ chức tập huấn tin học, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị dạy học cho cán bộ giảng viên và 3 lớp cử nhân chính trị của Lào. Bên cạnh đó, Phòng còn tham gia tích cực vào công tác giảng dạy sử dụng máy tính cho lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Hàng năm, Phòng luôn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo trì, sửa chữa hệ thống công nghệ thông tin, phục vụ tốt yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của các đơn vị trong Học viện.

       Từ năm học 2011-2012, Học viện đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng website của Học viện và từng bước đưa website vào hoạt động. Với sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo, website của Học viện đã phát huy vai trò tích cực hỗ trợ việc điều hành, triển khai việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tăng cường kết nối thông tin về hoạt động khoa học và đào tạo của Học viện với học viên và các trung tâm đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước. Việc mở rộng giao diện, từng bước khai thác tốt khả năng ứng dụng của website Học viện không chỉ đơn thuần là cổng thông tin điện tử mà còn là nơi tạo lập diễn đàn khoa học, trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học trong Học viện và giữa các nhà khoa học của Học viện với bên ngoài... là những hoạt động hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và vị thế Học viện trong bối cảnh hiện nay.

Đọc tiếp...

 

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970