Kế hoạch số 1427-KH/HVCTKV I tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong khối học viên CCLLCT, lần thứ hai, năm học 2023-2024

26/01/2024 06:07 PM


Kế hoạch số 1427-KH/HVCTKV I tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong khối học viên CCLLCT, lần thứ hai, năm học 2023-2024

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm