Thông báo số 614-TB/HVCTKV1 về kế hoạch dự giờ giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị cấp Học viện tháng 10 năm 2021

11/10/2021 02:51 PM


Thông báo số 614-TB/HVCTKV1 ngày 11/10/2021 về kế hoạch dự giờ giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị cấp Học viện tháng 10 năm 2021

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm