Thông báo số 610-TB/HVCTKV I về việc hướng dẫn học viên Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2021-2022 mở tài khoản ngân hàng online nhận sinh hoạt phí

08/10/2021 02:07 PM


Thông báo số 610-TB/HVCTKV I về việc hướng dẫn học viên Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2021-2022 mở tài khoản ngân hàng online nhận sinh hoạt phí

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm