Hướng dẫn số 608-HD/HVCTKV1 về việc thực hiện nhiệm vụ Ban Cố vấn học tập, rèn luyện các lớp Cao cấp lý luận chính trị

08/10/2021 01:56 PM


Hướng dẫn số 608-HD/HVCTKV1 ngày 08/10/2021 về việc thực hiện nhiệm vụ Ban Cố vấn học tập, rèn luyện các lớp Cao cấp lý luận chính trị

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm