Thông báo 606-TB-HVCTKV1 về hình thức thi hết môn tháng 10 năm 2021 đối với các lớp CCLLCT hệ tập trung khóa học 2021-2022 trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức đào tạo trực tuyến

05/10/2021 06:28 PM


Thông báo 606-TB-HVCTKV1 ngày 05/10/2021 về hình thức thi hết môn tháng 10 năm 2021 đối với các lớp CCLLCT hệ tập trung khóa học 2021-2022 trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức đào tạo trực tuyến

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm