Thông báo số 482-TB/HVCTKV I về việc nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

27/07/2020 08:43 AM


Thông báo số 482-TB/HVCTKV I ngày 27/7/2020 về việc nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

File đính kèm

Văn phòng

Nội dung trong tệp đính kèm