Thông báo số 467-TB/HVCTKV I về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 8/2020

14/07/2020 11:42 AM


Thông báo số 467-TB/HVCTKV I ngày 14/7/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 8/2020.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm