Thông báo số 434-TB/HVCTKV I về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và hoàn trả các trang thiết bị, tài liệu phục vụ học tập

25/06/2020 05:00 PM


Thông báo số 434-TB/HVCTKV I ngày 25/6/2020 về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và hoàn trả các trang thiết bị, tài liệu phục vụ học tập.

File đính kèm

Văn phòng

Nội dung trong tệp đính kèm