Thông báo số 201-TB/HVCTQG nội dung họp Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19

14/03/2020 08:25 AM


Thông báo số 201-TB/HVCTQG ngày 13/3/2020 nội dung họp Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19.

File đính kèm

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nội dung trong tệp đính kèm