Thông báo số 74-TB/HVCTKV I về việc thu học phí đào tạo lớp Cao học Quản lý kinh tế K7 (Đợt 2)

13/02/2020 02:38 PM


Thông báo số 74-TB/HVCTKV I ngày 13/02/2020 về việc thu học phí đào tạo lớp Cao học Quản lý kinh tế K7 (Đợt 2).

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm