Thông báo số 72-TB/HVCTQG về việc thay đổi kế hoạch giảng dạy-học tập của các hệ lớp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

06/02/2020 03:19 PM


Thông báo số 72-TB/HVCTQG ngày 06/02/2020 về việc thay đổi kế hoạch giảng dạy-học tập của các hệ lớp thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

File đính kèm

HVCTQGHCM

Nội dung trong tệp đính kèm