Thông báo số 60-TB/HVCTKV I về việc điều chỉnh kế hoạch học và thi các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 2/2020

04/02/2020 02:03 PM


Thông báo số 60-TB/HVCTKV I ngày 04/2/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch học và thi các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 2/2020.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm