Thông báo số 30-TB/HVCTKV I về kế hoạch thi học phần tháng 02/2020 lớp Lào 14

13/01/2020 10:38 AM


Thông báo số 30-TB/HVCTKV I ngày 13/01/2020 về kế hoạch thi học phần tháng 02/2020 lớp Lào 14.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm