Thông báo số 25-TB/HVCTKV I về kế hoạch thi bổ sung học phần lớp Cao học tháng 01/2020

09/01/2020 04:40 PM


Thông báo số 25-TB/HVCTKV I ngày 09/01/2020 về kế hoạch thi bổ sung học phần lớp Cao học tháng 01/2020.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm