Thông báo số 23-TB/HVCTKV I về kế hoạch thi học phần các lớp tháng 02/2020

09/01/2020 10:38 AM


Thông báo số 23-TB/HVCTKV I ngày 09/01/2020 về kế hoạch thi học phần các lớp tháng 02/2020.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm