Thông báo số 15-TB/HVCTKV I về kế hoạch thực tập tốt nghiệp; Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và tổng kết lớp Đại học chính trị Lào 11, khóa học 2016-2020

07/01/2020 04:10 PM


Thông báo số 15-TB/HVCTKV I ngày 07/01/2020 về kế hoạch thực tập tốt nghiệp; Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và tổng kết lớp Đại học chính trị Lào 11, khóa học 2016-2020.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm