Thông báo số 804-TB/HVCTKV I về kế hoạch thi bổ sung học phần các lớp Cao học, Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 12/2019

19/11/2019 05:11 PM


Thông báo số 804-TB/HVCTKV I ngày 19/11/2019 về kế hoạch thi bổ sung học phần các lớp Cao học, Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tháng 12/2019.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm